Pripravujeme dražbu rodinného domu v Galante Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Galanta
Obec:
Galanta
Katastrálne územie:
Galanta
Ulica:
Brečtanová 3077/3
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec Galanta, katastrálne územie Galanta, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6047, a to konkrétne

  • rodinný dom so súpisným číslom 3077 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1151/330 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1151/217 o výmere 402 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1151/330 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1151/331 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.