Dražba rodinného domu v Semerove, okres Nové Zámky Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.11.2021 14:30
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.11.2021 10:45
Druhá obhliadka:
26.11.2021 10:45
Najnižšie podanie:
72 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
72 600 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Semerovo
Katastrálne územie:
Semerovo
Ulica:
Semerovo 294
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Semerovo, katastrálne územie: Semerovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1123, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 294 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 925/9 o výmere 646 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 925/9 o výmere 646 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 294, kat. územie Semerovo

Ide o čiastočne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Je situovaný v rovinatom teréne prístupnom z miestnej komunikácie. Do užívania bol daný v roku 2001.   

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Dom pozostáva zo štyroch samostatných izieb, vstupnej predsiene, chodby, kuchyne, špajzy, haly, kúpeľne s WC a skladu. Z obývacej izby vedú železobetónové schody s povrchovou úpravou stupňov z cementového poteru na neobytnú povalu. Suterén je prístupný z pracovne oceľovým rebríkom, v podlahe je oceľový poklop.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 32,76 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 232,30 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú na 1. PP z monolitického betónu a na 1. NP sú murované z pórobetónových kvádrov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm s tepelnou izoláciou hr. 10 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú betónové monolitické s rovným podhľadom. Schodisko je železobetónové s cementovým poterom. Strecha je sedlová s ťažkou pálenou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, v suteréne sú jednoduché drevené alebo oceľové. Na garáži sú vyklápacie oceľové garážové vráta. V chodbe je vstavaná skriňa. Dom je pripojený na vodu, elektrinu a plyn z verejnej siete, odkanalizovaný je do žumpy. Vykurovanie domu je ústredné teplovodné. Pôvodný kotol na tuhé palivo s kombinovaným ohrevom TÚV je v suteréne, novší plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV je v špajze vedľa kuchyne. Radiátory sú oceľové typu Korad s termoventilmi. V kuchyni je pôvodná linka na báze dreva so zabudovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou, digestor a nerezový drez s jednopákovou batériou. Na stene za linkou je keramický obklad. V kúpeľni je rohová plastová vaňa, keramické umývadlo a plastový sprchový kút. WC je samostatné kombi. Na stenách je keramický obklad nad 135 cm, vodovodné batérie sú jednopákové.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok

Ide o prístrešok pred vstupom do rodinného domu od ulice. Prístrešok bol daný do užívania súbežne s rodinným domom v roku 2001. Jedná sa o jednoduchú stavbu založenú na betónovom základe s podmurovkou. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria tri kovové stĺpy, na ktorých je uchytený pultový krov tvoriaci zastrešenie. V zadnej časti je konštrukcia krovu uchytená do predného obvodového múra. Pultový krov s podbitím je pokrytý ťažkou pálenou škridlou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, podlaha je z keramickej dlažby. 

Zastavaná plocha prístrešku je 6,1 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.