Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Veľké Blahovo, okres Dunajská Streda! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Veľké Blahovo
Katastrálne územie:
Veľké Blahovo
Ulica:
Veľké Blahovo 24
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Veľké Blahovo, katastrálne územie: Veľké Blahovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor

(i) na liste vlastníctva č. 1354, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 24 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 115/4 o výmere 206 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

(ii) na liste vlastníctva č. 1119, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 137 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 114/3 o výmere 178 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 115/1 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 115/2 o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 115/4 o výmere 206 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“),

(iii) na liste vlastníctva č. 1846, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 114/1 o výmere 785 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „Nehnuteľnosť III“ a spolu s Nehnuteľnosťou I a Nehnuteľnosťou II  ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).