Pripravujeme dražbu rozostavanej prevádzkovej budovy vo Veľkom Blhu, okres Rimavská Sobota Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Veľký Blh
Katastrálne územie:
Vyšný Blh
Ulica:
Veľký Blh 255
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Veľký Blh, katastrálne územie: Vyšný Blh, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 240, a to konkrétne:

  • prev.bud.-roz.stavba so súpisným číslom 255 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 223 o výmere 386 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 223 o výmere 386 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 233/1 o výmere 397 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.