Dražba rozostavanej prevádzkovej budovy vo Veľkom Blhu, okres Rimavská Sobota Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
05.11.2021 16:00
Miesto dražby:
Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej ul. č. 32 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
19.10.2021 08:00
Druhá obhliadka:
03.11.2021 08:00
Najnižšie podanie:
41 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
41 700 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Veľký Blh
Katastrálne územie:
Vyšný Blh
Ulica:
Veľký Blh 255
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Veľký Blh, katastrálne územie: Vyšný Blh, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 240, a to konkrétne:

  • prev.bud.-roz.stavba so súpisným číslom 255 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 223 o výmere 386 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 223 o výmere 386 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 233/1 o výmere 397 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Prevádzková budova súpisné číslo 255, katastrálne územie Vyšný Blh

Skladá sa z dvoch častí, a to z pôvodnej časti postavenej v roku 1960 a novej nedokončenej časti. Budova nie je podpivničená. Pôvodná časť je prízemná, novostavba má dve nadzemné podlažia a jedno podkrovie. Pôvodná časť bola daná do užívania v roku 1960 ako rodinný dom. V roku 2000 bola komplexne zrekonštruovaná na reštauráciu. Výstavba novej časti bola začatá bez stavebného povolenia. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba RD – prevádzkovej budovy na reštauráciu, byt a ubytovanie – penzión“ č. 129/2003 zo dňa 16.04.2003 vydaného obcou Veľký Blh, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.05.2003. Nachádza sa v štádiu rozostavanej stavby. Budova je napojená na rozvod elektroinštalácie, vody a plynu z verejných  rozvodov. Odkanalizovaná je do žumpy.

 

Dispozičné riešenie:

V 1. nadzemnom podlaží pôvodnej časti sa nachádza pôvodná prevádzka reštaurácie so zázemím. Ostatné časti stavby sú rozostavané v štádiu hrubej stavby, v ktorej nie je zrealizovaná výstavba schodiska do 2. NP a podkrovia.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 418,81 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 303,53 m2.

Zastavaná plocha podkrovia je 303,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Založenie budovy je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v pôvodnej časti sú murované z pálených tehál hr. 400 mm, v časti prístavby sú murované z plynosilikátových tvárnic hr. 400 mm. Vnútorné steny sú murované z pálených tehál. Stropná konštrukcia v pôvodnej časti je železobetónová, v rozostavanej časti je trámový tehlový a trámový betónový strop. Strecha je manzardová pokrytá betónovou krytinou. Klampiarske konštrukcie na pôvodnej časti sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody, rozostavaná časť je bez klampiarskych konštrukcií. Vonkajšie úpravy tvoria hladké omietky čiastočne s kamenným obkladom stien, rozostavaná časť je bez vonkajších omietok. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stien - maľby, rozostavaná časť je bez vnútorných omietok. Okná sú drevené zdvojené. Dvere sú v prevažnej miere zdemontované, zárubne sú oceľové. Podlahy v pôvodnej časti sú keramické dlažby, rozostavaná časť je bez podláh. Elektroinštalácia v pôvodnej časti je svetelná a motorická, v rozostavanej časti sú hrubé rozvody elektroinštalácie. Vybavenie budovy bolo z väčšej časti zdemontované. Budova je bez vykurovania a odpojená od elektriky aj plynu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si dokončenie začatých prác.


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií