Dražba rodinného domu v Šoporni Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.11.2021 15:15
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.11.2021 09:00
Druhá obhliadka:
26.11.2021 09:00
Najnižšie podanie:
46 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
46 400 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Šoporňa
Katastrálne územie:
Šoporňa
Ulica:
Vážska 355
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: ŠOPORŇA, katastrálne územie: Šoporňa, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 204, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 355 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 732/4 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 732/1 o výmere 272 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 732/4 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 732/5 o výmere 53 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dom so súpisným číslom 355 postavený na parcele č. 732/4, sa nachádza na Vážskej ulici v obci Šoporňa. Dom je rozostavaný, obstavaný lešením, obvodové steny sú bez povrchovej úpravy. Na základe miestnej obhliadky vykonanej z exteriéru, možno konštatovať, že dom je v súčasnosti obývaný.

Na pozemku parc. č. 732/2 je postavený rodinný dom súp. č. 1587, ktorý bezprostredne susedí s predmetom dražby. Prístup k domu je cez parc. č. 732/1, napriek tomu, že táto skutočnosť nie je zachytená ani na LV č. 204 ani na LV č. 463 v podobe vecného bremena, je v súčasnosti stav taký, že majiteľ domu súp. č. 1587 vstupuje do svojej nehnuteľnosti z pozemku 732/1, ktorý je možné označiť za spoločný dvor. Z porovnania katastrálnej mapy s ortofotomapou je zrejmé, že pôdorysné rozmery rodinného domu súp. č. 355 sú väčšie ako je zakreslené v mape a dom čiastočne zasahuje aj do pozemku parc. č. 732/2. Podobne dom súp. č. 1587 na parc. 732/2 je podstatne väčší ako je zakreslené na katastrálnej mape a zasahuje aj do pozemku parc. č. 732/1.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Dom bol prízemný, nepodpivničený, s neobytným podkrovím. V súčasnom období sa prevádza prístavba a nadstavba rodinného domu.

 

Prízemie tvorí: 2 x izba, 1x izba s kuchynským kútom, zádverie, WC, kúpeľňa a schodiskový priestor.

Zastavaná plocha prízemia je 102,45 m2.

 

Podkrovie tvorí:  schodisko, kúpeľňa s WC, obývacia hala a 2x izba. 

Zastavaná plocha podkrovia je 102,44 m2.

 

Popis prevzatý zo ZP 96/2018 Ing. Michaela Dírerová:

Predmetom posúdenia a následného ohodnotenia je stavba rodinného domu s. č. 355, ktorý je postavený na rovinatom pozemku KN p.č. 732/4 v katastrálnom území Šoporňa. Dom bol postavený v roku 1960, v roku 1979 a 2011 boli prevedené prístavby k rodinnému domu, v roku 1998 bol rodinný dom plynofikovaný.

Dom je samostatne stojaci v zástavbe podobných rodinných domov, nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne: plyn, elektro, kanalizácia, voda.

Technické a konštrukčné riešenie prevzaté:

Dom bol prízemný, nepodpivničený, s neobytným podkrovím. V súčasnom období sa prevádza prístavba a nadstavba rodinného domu. Dom je založený na betónových základoch. Murivo je murované z tehly plnej pálenej hrúbky 30-45 cm. Strop nad prízemím bude drevený trámový spevnený oceľobetónovou doskou, nad podkrovím bude zavesený sadrokartónový strop do klieštin. Zastrešenie je dreveným krovom so sedlovou strechou (prevedené 2011) a novou ťažkou krytinou (Bramac) - krytina nie je prevedená. Prevedené budú klampiarske konštrukcie t.j. zvody z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové (pôvodný stav, zrealizované budú nové omietky so zateplením na báze umelých látok). Vnútorné omietky budú vápenné štukové (nie sú prevedené).

Prízemie: Na prízemí sú tri obytné izby, v obývacej izbe bude kuchynský kút (kuchynská linka na báze dreva dĺžky 3 m, nerezový drez, plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, keramický obklad v linke - linka nie je osadená vrátane zabudovaných spotrebičov), schodiskový priestor (schodisko neprevedené - bude z tvrdého dreva, bez podstupníc), kúpeľňa (umývadlo, sprchový kút, pákové batérie, keramický obklad a keramická dlažba - práce sú neprevedené), WC (keramický obklad a keramická dlažba - neprevedené), zádverie. V obytných izbách budú laminátové veľkoplošné parkety (nie sú prevedené), v ostatných bude keramická dlažba (neprevedené). Dvere budú dyhované v drevenej zárubni (neprevedené). Okná budú plastové (neprevedené). Prevedené bude UK, panelové radiátory, plynový kotol nebol osadený, bude v podkroví, elektroinštalácia bude prevedená nová (svetelná a motorická - z časti prevedená).

Podkrovie: V podkroví budú dve obytné izby a obytná hala, kúpeľňa s WC (plastová rohová vaňa, umývadlo, WC - neosadené, keramický obklad a keramická dlažba nie sú prevedené), chodba so schodiskom (schody nie sú prevedené). V izbách budú laminátové veľkoplošné podlahy, v kúpeľni bude keramický obklad a keramická dlažba - nie sú prevedené. Vnútorné omietky budú na báze umelých látok, stierkové - nie sú prevedené. Okná budú plastové (neprevedené), dvere budú dyhované v drevenej zárubni - neprevedené. Elektroinštalácia bude svetelná (neprevedené). ÚK bude ústredné, panelové radiátory, plynový kotol s ohrevom TÚV v kúpeľni (neprevedené). V dome bola prevedená inštalácia zemného plynu (r. 1998, v roku 2011 bude prevedená rekonštrukcia). Rozvod studenej a teplej vody - prízemie, podkrovie (neprevedené). Na ohrev teplej vody bude slúžiť plynový kotol. Odkanalizovanie rodinného domu je prevedené do verejnej kanalizácie. Objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu, vo dvore je aj studňa. Elektrická prípojka je káblová zemná (2011). Rozvodnica je ističová."

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 120/2011, ktorý vypracoval Ing. Jozef Zárecký a zo znaleckého posudku číslo 96/2018 Ing. Michaely Dírerovej. Z vonkajšej obhliadky z exteriéru je zrejmé, že dokončenosť niektorých konštrukcií je vyššia, napr. okná na štítovej stene sú vymenené, krytina strechy je hotová - pokrytá ťažkou krytinou, rovnako aj klampiarske konštrukcie sú hotové. Zateplenie ani vonkajšia úprava povrchov dokončené nie je.