Dražba rodinného domu v Liptovskej Tepličke Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
04.11.2021 17:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier na Jarkovej ul. č. 1 v Prešove
Prvá obhliadka:
18.10.2021 08:00
Druhá obhliadka:
02.11.2021 08:00
Najnižšie podanie:
49 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
49 400 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Poprad
Obec:
Liptovská Teplička
Katastrálne územie:
Liptovská Teplička
Ulica:
Záhrady 491
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poprad, obec: LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, katastrálne územie: Liptovská Teplička, zapísané v evidencii Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2463, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 491 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1558 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1558 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1559 o výmere 677 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1658 o výmere 202 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 491, k.ú. Liptovská Teplička

Dom je samostatne stojaci rodinný dom v zástavbe rodinných domov. Rodinný dom bol podľa kolaudačného rozhodnutia č.j. ÚP a SP 1894/86-Be zo dňa 25.07.1986 vydaného Okresným národným výborom, odborom plánovania a stavebného poriadku nachádzajúceho sa v predloženom znaleckom posudku, daný do užívania v roku 1986. Orientácia obytných miestností je na sever a juh. Dom je zásobovaný vodou z verejných rozvodov inžinierskych sietí. Plynomer je odmontovaný, rodinný dom je odpojený od odberu plynu.

 

Dispozičné riešenie:

Dom má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia.

V I. PP sa nachádza chodba, schodisko, kuchyňa, izba, komora, kúpeľňa a kotolňa.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 91,38 m2.

 

V I. NP sa nachádza zádverie, chodba, schodisko, kuchyňa, komora, obývacia izba, izba, garáž a kúpeľňa s WC. Z kuchyne sa prechádza na lódžiu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 113,36 m2.

 

V II. NP sa nachádza chodba, schodisko, kúpeľňa a štyri izby. So vstupom z jednej izby sa tu nachádza aj lódžia. Z kúpeľne sa prechádza na terasu.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 105,90 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Založenie je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátových kvádrov hrúbky 400 mm. Vnútorné priečky sú murované z tehál plných pálených hr. 150 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové monolitické. Schodište je na železobetónovej doske s povrchom stupňov aj podstupníc z PVC. Strecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy tvorí brizolitová omietka, na dvoch stranách rodinného domu je sokel s keramickým obkladom – kabrince. Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky stropov, stien - maľby, v sociálnych zariadeniach sú keramické obklady stien a v časti okolo kuchynskej linky je umývateľný obklad steny. Zariaďovacie predmety sú štandardné – opotrebované. Okná sú drevené zdvojené s medziokennými žalúziami. Dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy tvoria keramické dlažby v chodbách a sociálnych zariadeniach, v ostatných priestoroch sú PVC podlahy, v kuchyni je plávajúca podlaha.

 

Vybavenie:

I. podzemné podlažie: v kúpeľni (práčovni) sa nachádza vaňa a umývadlo, batérie klasické pôvodné, v kuchyni je murovaná pec na tuhé palivo. Rodinný dom je vykurovaný kotlom na tuhé palivo, nachádza sa tam ohrievač pitnej vody pripojený na rozvod ÚK.

I. nadzemné podlažie: v kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo a WC s kombi splachovačom, vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. V kuchynskej linke je nerezový drez, šporák je elektrický so sklo keramickou varnou doskou bez odsávača pár.

II. nadzemné podlažie: v kúpeľni sa nachádza vaňa a WC s kombi splachovačom, vodovodná batéria je kohútiková, v izbe je murovaná kachľová pec na tuhé palivo.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, avšak vyžadujúcom si pravidelnú údržbu.


Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií