Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Modra, okres Pezinok! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Pezinok
Obec:
Modra
Katastrálne územie:
Modra
Ulica:
Kalinčiakova 521/33
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Pezinok, obec: Modra, katastrálne územie: Modra, zapísané v evidencii Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3137, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 521 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2278 o výmere 490 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2278 o výmere 490 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2279 o výmere 703 m², druh pozemku: záhrada.