Dražba rodinného domu v Považskej Bystrici (kat. územie Považská Teplá)! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
04.11.2021 10:15
Miesto dražby:
veľká zasadačka č. 207 na 1. NP v priestoroch spoločnosti JUMA Trenčín, Železničná ul. č. 7703/24, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
14.10.2021 09:00
Druhá obhliadka:
28.10.2021 09:00
Najnižšie podanie:
121 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
121 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Považská Bystrica
Obec:
Považská Bystrica
Katastrálne územie:
Považská Teplá
Ulica:
Považská Teplá 17
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Považská Bystrica, obec: Považská Bystrica, katastrálne územie: Považská Teplá, zapísané v evidencii Okresného úradu Považská Bystrica, katastrálny odbor

(i) na liste vlastníctva č. 4562, a to konkrétne:

  • rod. dom so súpisným číslom 17 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 218/2 o výmere 561 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby I“),

(ii) na liste vlastníctva č. 4000, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 218/2 o výmere 561 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 218/5 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 219/1 o výmere 1997 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 219/6 o výmere 15 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp.č. 17 postavený na parc. č. 218/2, katastrálne územie Považská Teplá

Predmetom dražby je čiastočne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Dom je situovaný v zastavanom území obce v lokalite tvorenej prevažne zástavbou rodinných domov podobného charakteru. Bol daný do užívania v roku 1954, 2.NP v roku 2008. V okolí domu je vybudovaná základná občianska vybavenosť. Pozemok, na ktorom je dom postavený je prevažne rovinatý, udržiavaný. K dispozícii sú verejné rozvody vody, plynu a elektriny. Dom bol v čase obhliadky obývaný.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: pivnica.

Zastavaná plocha 1.PP je 9,72 m2.

1.NP: zádverie, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, kotolňa, komora, špajza s prístupom do pivnice a dve obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1.NP je 96,7 m2.

2.NP: chodba, kúpeľňa s WC, dve obytné miestnosti a jedna nedokončená miestnosť.

Zastavaná plocha 2.NP je 57,61 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové. Murivo na 1. nadzemnom podlaží je murované z tvárnic v skladobnej hrúbke nad 40 cm do 50 cm. Deliace konštrukcie sú prevažne tehlové. Obvodové steny na prvom podzemnom podlaží tvoria monolitické betónové steny. Strop medzi prvým podzemným a prvým nadzemným podlažím a rovnako aj strop medzi prvým nadzemným podlažím a podkrovím je betónový monolitický s rovným podhľadom. Strop nad obytným podkrovím je s rovným podhľadom, drevený trámový. Strecha domu je sedlová väznicová s plechovou krytinou Rannila. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu úplné, klampiarske konštrukcie podlažia sú na báze pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vápenné a vápennocementové hladké. Sokel je do výšky 0,5 m. Schody sú z červeného smreka. Dvere sú rámové drevené s výplňou. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy obytných miestností na 1.NP sú z keramickej dlažby, rovnako aj podlahy ostatných miestností. Podlahy obytných miestností v podkroví sú veľkoplošné drevené, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. V kuchyni sa nachádza nerezový drez a digestor. V kúpeľni na 1. nadzemnom podlaží je keramické umývadlo, samostatná sprcha a keramická WC kombi misa. V kúpeľni v podkroví je keramické umývadlo, samostatná sprcha a keramická WC kombi misa. V kúpeľniach je keramický obklad stien, rovnako aj v kuchyni pri sporáku a dreze. Vykurovanie je ústredné, zabezpečené novým kotlom súbežne s prípravou teplej úžitkovej vody. Distribúcia tepla je zabezpečená vykurovacími panelmi. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia studenej a teplej z centrálneho zdroja. Kanalizácia je vedená do žumpy. Dom je napojený na verejný rozvod vody, plynu a elektriny.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Hospodárska budova

Hospodárska budova pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemného podlažia. Hospodárska budova bola postavená v roku 1996 a 2001. V čase obhliadky nebolo možné vykonať obhliadku hospodárskej budovy, preto vychádzame z dostupných podkladov. 1. podzemné podlažie pozostáva z dvoch miestností, chodby a schodiska. Zvislé konštrukcie sú z betónových tvárnic bez tepelnej izolácie. Strop je železobetónový. Vnútornú úpravu povrchov tvoria nátery. Schodisko je betónové. Podlahy sú hrubé betónové. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. 1. nadzemné podlažie je založené na základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité. Krov tvoria klincované väzníky, krytina je škridlová obyčajná pálená jednodrážková. Dvere sú drevené zvlakové, okná jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové. Vráta sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha 1.PP hospodárskej budovy je 25,41 m2.

Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy je 41,73 m2.

 

2. Sklad

Sklad UNIMO je objekt je bez podmurovky, na základových pásoch. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí kovová kostra s plechovým plášťom. Strop je plechový na kovovej kostre. Krytina na plochej streche je plechová hliníková. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí náter, rovnako aj vnútornú úpravu povrchov. Dvere sú drevené rámové s výplňou. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy sú lepené povlakové. Elektroinštalácia je len svetelná - poistky. Sklad bol daný do užívania v roku 2001.

Zastavaná plocha 1.NP skladu je 14,7 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.