Pripravujeme dražbu rodinného domu v Hriňovej, okres Detva! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Detva
Obec:
Hriňová
Katastrálne územie:
Hriňová
Ulica:
Riečka 681
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Detva, obec: Hriňová, katastrálne územie: Hriňová, zapísané v evidencii Okresného úradu Detva, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2726, a to konkrétne:

  • rod. dom so súpisným číslom 681 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 9380/2 o výmere 119 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 9380/2 o výmere 119 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 9380/4 o výmere 116 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 9380/5 o výmere 217 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií