Dražba rodinného domu v Gbelciach Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.09.2021 15:30
Miesto dražby:
interaktívna sála v suteréne budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
10.09.2021 16:30
Druhá obhliadka:
23.09.2021 16:30
Najnižšie podanie:
33 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
33 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Gbelce
Katastrálne územie:
Gbelce
Ulica:
Materskej Školy 37
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Gbelce, katastrálne územie: Gbelce, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2989, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 433 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 894/2 o výmere 136 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 894/1 o výmere 287 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 894/2 o výmere 136 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 895 o výmere 833 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 433, kat. územie Gbelce

Ide o samostatne stojaci murovaný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, so sedlovou strechou. Pôvodná časť domu bola postavená v roku 1940 a prístavba v roku 2008.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: vstupná chodba, kuchyňa so špajzou, kúpeľňa s WC a tri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 147,48 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových pásových základoch, bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú zo zmiešaných, prevažne tehlových murív v hrúbke 50 a 60 cm. Deliace konštrukcie sú murované. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina je škridlová betónová typu Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Vonkajšie omietky sú vápenno-cementové. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne povlakové z PVC, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Okná sú drevené zdvojené z euro profilov, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené v obložkových zárubniach. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, sprchový kút, umývadlo, batérie sú nerezové pákové, na stenách je keramický obklad. Do WC sa vchádza z kúpeľne a nie je oddelené dverami. Vo WC je keramická WC kombi misa a elektrický bojler. V kuchyni je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3 bm s nerezovým drezom, pákovou batériou, plynovým sporákom a digestorom. Za linkou je keramický obklad. Dom je napojený na elektrickú energiu, vodu a prípojku plynu z verejných rozvodov. Kanalizácia je odvedená do žumpy. Vykurovanie je lokálne plynovými pecami gamat v počte štyroch kusov. Na ohrev teplej úžitkovej vody slúži elektrický bojler.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Podzemná pivnica

Do užívania bola daná v roku 1975.  

Objem podzemnej pivnice je 22,23 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.