Dražba rodinného domu v Iži, okres Komárno Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.09.2021 16:15
Miesto dražby:
interaktívna sála v suteréne budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
10.09.2021 17:30
Druhá obhliadka:
23.09.2021 17:30
Najnižšie podanie:
15 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
15 900 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Iža
Katastrálne územie:
Iža
Ulica:
Iža 55
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec Iža, katastrálne územie Iža, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 337, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 55 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3009/131 o výmere 98 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 55 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3009/132 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova so súpisným číslom 55 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3009/133 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3009/11 o výmere 278 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3009/131 o výmere 98 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3009/132 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3009/133 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3011/10 o výmere 425 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 55, kat. územie Iža

Ide o čiastočne podpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Dom je situovaný v zastavanom území obce. Do užívania bol daný v roku 1967.   

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie: pivnica.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 21,1 m2.

1. nadzemné podlažie: predsieň, kuchyňa, chodba a tri izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 97,08 m2.

2. nadzemné podlažie: chodba, dve izby a terasa.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 43,28 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je založený na betónových základoch bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie na 1. PP tvorí monolitický betón, na ostatných nadzemných podlažiach sú zvislé nosné konštrukcie murované z tehál hr. 30 - 40 cm. Deliace priečky sú murované. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko medzi 1. PP a 1. NP je betónové monolitické s povrchom z cementového poteru. Schodisko medzi 1. NP a 2. NP je kovové umiestnené v exteriéri. Strecha je plochá jednoplášťová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dom má bleskozvod. Úpravu vonkajších povrchov tvorí špárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov sú sádrové striekané. V kúpeľni a WC je keramický obklad. Podlahy tvoria keramické dlažby a palubovky. Dvere sú zvlakové a rámové s výplňou. Okná sú jednoduché drevené. Kúpeľňa je spojená s WC a je v nej keramické umývadlo, keramická WC kombi misa a sprcha. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým drezom. Dom je napojený na vodu z vlastnej studne pomocou elektrického čerpadla a domácej vodárne umiestnenej vo vodomernej šachte, pričom prípojka z verejného vodovodu je zavedená v ulici. Kanalizácia je riešená prípojkou do žumpy. Dom má ústredné kúrenie na plyn a prípojku elektriny.

 

2. Garáž so súpisným číslom 55, kat. územie Iža

Ide o garáž pre jedno motorové vozidlo. Do užívania bola daná v roku 1967.

Zastavaná plocha garáže je 13,17 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Garáž je založená na základových pásoch. Nosné konštrukcie sú z tehál hr. 15-30 cm. Strop je železobetónový. Krytina strechy je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka, rovnako aj úpravu vnútorných povrchov. Podlaha je z cementového poteru. Vráta sú dvojkrídlové otvárateľné. V garáži je rozvod elektrickej energie.

 

3. Hospodárska budova so súpisným číslom 55, kat. územie Iža

Pozostáva zo skladu a dielne. Do užívania bola daná v roku 1967.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 19,19 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Hospodárska budova je založená na betónových základoch. Nosné konštrukcie sú z tehál hr. 15-30 cm. Strop je železobetónový. Krytina strechy je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka, rovnako aj úpravu vnútorných povrchov. Podlaha je z cementového poteru. Vráta sú dvojkrídlové otvárateľné. V budove je rozvod elektrickej energie.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v neudržiavanom a zanedbanom stave.