Dražba rodinného domu v Lučenci Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
05.11.2021 14:30
Miesto dražby:
Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej ul. č. 32 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
15.10.2021 17:00
Druhá obhliadka:
29.10.2021 17:00
Najnižšie podanie:
47 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
47 600 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Lučenec
Katastrálne územie:
Lučenec
Ulica:
Zvolenská Cesta 20
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec, obec: LUČENEC, katastrálne územie: Lučenec, zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6285, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1812 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3809 o výmere 224 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3809 o výmere 224 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3810 o výmere 362 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 1812, k.ú. Lučenec

Jedná sa o samostatne stojaci dom nachádzajúci sa v zastavanom území obce Lučenec, v lokalite samostatne stojacich                      a radových domov, v prostredí so zvýšenou hlučnosťou od dopravy s prístupom po asfaltovej komunikácií - ul. Zvolenská cesta. Dom je jednopodlažný bez suterénu a bez obytného podkrovia.

Dom bol vybudovaný a daný do užívania v roku 1952 . V roku 1964 bola do zadnej časti dvora k domu pribudovaná prístavba plynovej kotolne a skladu. Hlavný vstup do domu je cez predložené schody s podestou zo zadnej juhozápadnej časti dvora.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP (pôvodná časť) tvorí: chodba, predná izba, kuchyňa, kúpeľňa s WC a zadná izba.

V prístavbe domu sa nachádza plynová kotolňa a sklad, pričom každá miestnosť je samostatne prístupná z vonkajšej strany dvora.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 88,76 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové bez vodorovnej izolácie proti vode (na viacerých miestach v dome nad podlahou sa prejavujú vlhké fľaky). Murivo je murované z pálených tehál hr. 35 cm. Predeľovacie priečky sú zrealizované z pálených tehál. Strop nad 1.NP je zrealizovaný drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy - omietky sú zrealizované ako štukové.

Vonkajšia povrchová úprava fasády je škrabaný brizolit, zadná stena zo severnej strany je striekaný brizolit. Vykurovanie je zrealizované ako ústredné s radiátormi - oceľovými rebrovými a kotlom plynovým stacionárnym, ktoré boli v čase znaleckej obhliadky nefunkčné, nakoľko dom je odpojený od prívodu zemného plynu.

V 1.NP sa nachádza kúpeľňa vybavená umývadlom, samostatnou sprchou a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú zrealizované z keramického obkladu do výšky 2 m, podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. Na stene v kúpeľni nad WC je zavesený el. zásobníkový ohrievač TÚV. Kúpeľňa bola čase obhliadky mimo prevádzky nakoľko je dom odpojený od ELI a zemného plynu.

Strecha je zrealizovaná stanová, pokrytá krytinou pálenou ťažkou na latovaní, ktorá vykazuje známky poškodenia bez vykonávanej údržby. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, pôvodné. Výplňové konštrukcie /okná, dvere/ sú zrealizované drevené dvojité s doskovým ostením - pôvodný stav. Rozvod vody v dome je zrealizovaný oceľovým pozinkovaným potrubím z verejnej siete. ELI v 1.NP rodinného domu je zrealizovaná rozvodmi 220 V a 380 V. Rozvádzač ELI je zrealizovaný na fasáde z južnej strany v blízkosti vstupu. Kanalizácia je zrealizovaná z PVC potrubia. Dvere do domu sú zrealizované rámové z mäkkého dreva s presklením, osadené do drevených zárubní. Vchodové dvere sú rekonštruované drevené rámové s presklením, osadené do drevenej zárubne. Ohrev teplej úžitkovej vody je zrealizovaný zásobníkovým el. ohrievačom TÚV zaveseným na stene v kúpeľni nad WC .

Rozvod teplej a studenej vody je z oceľového pozinkovaného potrubia, kanalizácia je zrealizovaná z PVC potrubia do verejnej kanalizácie. V dome je umiestnená kuchyňa, vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom so stenovou batériou. V kuchynskej zostave bola zabudovaná aj automatická práčka, ktorá bola v čase znaleckej obhliadky odpojená. Kuchynská linka je v čase obhliadky čiastočne zdemontovaná, neúplná mimo prevádzky. Podlaha kuchyne je z PVC.                       Za kuchynskou linkou je zrealizovaný obklad steny na báze dreva. Podlaha v izbách a na chodbe je z PVC, len v zadnej izbe je plávajúca laminátová podlaha.

Vodovod do domu je napojený z verejnej siete cez vodomernú šachtu, kanalizačná prípojka z RD je riešená do verejnej kanalizácie.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  1. Letná kuchyňa

Letná kuchyňa so samostatným vstupom v zadnej juhozápadnej časti dvora na parcele č. 3809 bola vybudovaná okolo roku 2000, je zakreslená v aktuálnej kópií z katastrálnej mapy, nie je však evidovaná na LV č. 6285. Jedná sa o jednoduchú jednopodlažnú stavbu bez podpivničenia. Letná kuchyňa je napojená na elektrickú energiu len 220 V z domu, ktorá nebola v čase znaleckej obhliadky funkčná nakoľko dom je od ELI odpojený so zdemontovaným elektromerom.

Zastavaná plocha letnej kuchyne je 24,46 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové s podhľadom. Strechu tvorí krov - pultový; krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná, štuková omietka. Výplne otvorov tvoria dvere - plastové; okná - plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Elektroinštalácia - len svetelná – poistky. Letná kuchyňa má nedokončenú fasádu a nedokončenú podlahu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave vyžadujúcom si rekonštrukciu.


Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií