Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Drienčany, k.ú.: Papča Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Drienčany
Katastrálne územie:
Papča
Ulica:
Drienčany 21
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: DRIENČANY, katastrálne územie: Papča, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor,

 • na liste vlastníctva č. 157, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 21 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 32 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. “C“ č. 34 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • kolešňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. “C“ č. 37/4 o výmere 100 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • dreváreň bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. “C“ č. 37/5 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • sklad bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 40 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 31 o výmere 928 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 32 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 34 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 36 o výmere 34 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 37/4 o výmere 100 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 37/5 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 37/7 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 38/1 o výmere 501 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 38/2 o výmere 320 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 40 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 41/2 o výmere 210 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 42 o výmere 660 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 44/2 o výmere 61 m2, druh pozemku: záhrada,
 • na liste vlastníctva č. 43, a to konkrétne:
 • pozemok parc. reg. “C“ č. 37/1 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.