ONLINE aukcia spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v Bratislave Predaj

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 1 212 €.

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

 

Číslo súpisovej zložky

1

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

1.454,-

Hodnota (trhová) v €

727,-

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

-

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

6032/1162792

Deň a dôvod zapísania do súpisu

10.12.2020, majetok vo vlastníctve Úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

-

Druh pozemku

zastavaná plocha a nádvorie

Výmera pozemku v m2

1402

Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)

SR, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, kat. územie: Nové Mesto

číslo LV

3314

parcelné číslo

11572/1

 

Číslo súpisovej zložky

2

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

774,-

Hodnota (trhová) v €

387,-

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

-

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

6032/1162792

Deň a dôvod zapísania do súpisu

10.12.2020, majetok vo vlastníctve Úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

-

Druh pozemku

ostatná plocha

Výmera pozemku v m2

746

Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)

SR, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, kat. územie: Nové Mesto

číslo LV

3314

parcelné číslo

11572/2

 

Číslo súpisovej zložky

3

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

176,-

Hodnota (trhová) v €

88,-

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

-

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

6032/1162792

Deň a dôvod zapísania do súpisu

10.12.2020, majetok vo vlastníctve Úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

-

Druh pozemku

ostatná plocha

Výmera pozemku v m2

169

Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)

SR, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, kat. územie: Nové Mesto

číslo LV

3314

parcelné číslo

11572/3

 

 

Číslo súpisovej zložky majetku

Typ súpisovej položky majektu

Súpisová hodnota majetku

 

Kúpna cena

 

1, 2 a 3

 

Súbor nehnuteľností

 

2.404,- €

 

1.202,- €

Podmienky online aukcie

  1. Majetok sa speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí pod číslom súpisových zložiek 1, 2 a 3.
  2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0903 747 587.
  3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške 1.202,- eur alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote tridsať (30) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
  6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK71 8360 5207 0042 0204 4907, poznámka: Iveta Sedláčková a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
  7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  8. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
  9. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
  10. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.