Opakovaná dražba skladu stavebného materiálu v Trebišove Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
05.11.2021 09:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina Hotela TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
18.10.2021 11:30
Druhá obhliadka:
02.11.2021 11:30
Najnižšie podanie:
414 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
552 000 €
Dražobná zábezpeka:
40 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Trebišov
Katastrálne územie:
Trebišov
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Trebišov, katastrálne územie: Trebišov, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6965, a to konkrétne:

  • stavba so súpisným číslom 2486 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1640/47 o výmere 601 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • stolárska dielňa so súpisným číslom 3628 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1640/114 o výmere 1284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1640/47 o výmere 601 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1640/64 o výmere 2874 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

pozemok parcely registra „C“ č. 1640/114 o výmere 1284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

1.Predajňa stavebného materiálu

Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú budovu bez podpivničenia s čiastočným využitím podkrovných kancelárskych  priestorov. Na základe zistenia pri obhliadke bola stavba vybudovaná so začiatkom užívania v roku 2001. Budova je  situovaná v okrajovej  juhozápadnej  časti mesta v priemyselnej zóne s prístupom z ulice Družstevná. Budova je napojená na všetky verejné inžinierske siete: ELI, vodovod, kanalizáciu a na verejný rozvod zemného plynu.   

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti: predajňa, chodba, šatňa, umyváreň, WC, kuchynka, štyri vykurované skladovacie priestory a jeden nevykurovaný sklad materiálu, so samostatným vstupom z dvora.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je: 599,02 m2.

 

V čiastočnom podkroví je umiestnená kancelária a archív.

Zastavaná plocha podkrovia je: 200,43 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:  

Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál hr. 40 - 50 cm. Stropná konštrukcia nad časťou budovy 1.NP v rozsahu 1/4 zastavanej plochy  je kovovej nosnej konštrukcie, nespáliteľná s podhľadom a pochôdznou podlahou kancelárskych priestorov. V ostatnej časti budovy je stropná konštrukcia zavesená na strešnej nosnej konštrukcií s rovným podhľadom so zateplením.

Strecha je riešená ako sedlová, pozostáva z nosnej časti z kovových valcovaných profilov a drevených hranolov s doskovým debnením a plechovou krytinou z pozinkovaného trapezového plechu na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie sú úplné strechy z pozinkovaného plechu. Odvod dažďovej vody je do vonkajších zvodov a žľabov z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic a tehál. Vnútorné povrchové úpravy stien sú zo štukovej omietky. Vonkajšia povrchová úprava stien je z minerálnej škrabanej omietky. Podlahy   vnútorných priestorov v 1.NP v šatniach, v kancelárií aj v skladoch sú z keramickej dlažby.

V časti podkrovia v kancelárskych priestoroch je podlaha plávajúca laminátová. Rozvody ELI v budove sú svetelné  a motorické. Okná v budove sú drevené zdvojené s dvojitým zasklením, v kanceláriách, v kuchynke, v soc. zariadení sú vymenené za plastové  Euro s izolačným dvojsklom.

Vnútorné dvere v budove sú hladké a dyhované na báze dreva, sadené sú do kovových zárubní. Vchodové dvere sú plastové presklené.

Vykurovanie je v časti budovy (predajňa, soc. zariadenie, kuchynka, kancelária, sklady, šatne) ústredné pričom zdrojom tepla je plynový závesný turbo kotol. Časť budovy tvorí sklad stavebného materiálu so samostatným vstupom z dvora, pričom táto časť je nevykurovaná. 

Ohrev TÚV je závesným zásobníkovým el. ohrievačom TÚV do kuchyne a soc. zariadenia, ktorý je umiestnený v sociálnom zariadení.

Povrchové úpravy stien soc. zariadení sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlahy v soc. zariadení sú  z keramickej dlažby.

V prízemí budovy je zriadená kuchynka pre personál vybavená kuchynskou linkou s nerezovým drezom a chladničkou.

2.     Stolárska dielňa 

Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú budovu bez podpivničenia a bez obytného podkrovia, ktorá bola vybudovaná za účelom stolárskej dielne. V čase znaleckej obhliadky stavba neslúžila pôvodnému účelu ako stolárska dielňa. Budova je čiastočne využívaná ako sklad stavebného materiálu (bývalá výrobná hala), ostatná časť budovy bola v čase  znaleckej obhliadky bez využitia  mimo prevádzky bez zariadenia drevoobrábacími strojmi.  

Na základe "Rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby" vydaného mestom Trebišov dňa 30.9.2003 a na základe zistenia pri znaleckej obhliadke bola stavba vybudovaná so začiatkom užívania v roku 2003.

 

Dispozičné riešenie:

V čase znaleckej obhliadky sa v budove nachádzali:

  • výrobná hala - využívaná ako sklad stavebného materiálu
  • ostatné priestory - sušiareň, garáže, jedáleň, soc. zariadenia, šatňa, sklad a kotolňa, ktoré boli v čase znaleckej obhliadky mimo prevádzky.

Zastavaná plocha 1. NP je: 1.199,28 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:  

Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 30-40 cm. Stropná konštrukcia 1.NP budovy je s rovným podhľadom zavesená    na spodnej hrane nosnej väzníkovej konštrukcie na báze eloxovaného hliníka so zateplením (nehorľavá úprava).  

Strecha je riešená ako sedlová, pozostáva z nosnej časti z kovových väzníkov v kombinácií s drevenou nosnou konštrukciou z drevených hranolov s doskovým debnením a plechovou krytinou z pozinkovaného trapézového plechu   na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie vonkajších zvodov a žľabov sú z pozinkovaného plechu. 

Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic a tehál. Vnútorné povrchové úpravy stien sú zo štukovej omietky. Vonkajšia povrchová úprava stien je z minerálnej škrabanej omietky. Podlahy vnútorných priestorov   v šatniach a v kancelárii je z keramickej dlažby. V časti garáží, bývalej výrobnej haly je podlaha z betónového poteru   s priemyselnou pancierovou úpravou. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Okná v budove sú pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením. Vnútorné dvere v budove sú hladké na báze dreva, osadené do kovových zárubní. Vráta sú oceľové. 

Vykurovanie je oceľové na panelové radiátory. Zdrojom tepla sú dva plynové stacionárne kotle a 2 x kotle na tuhé palivo. Ohrev TÚV je zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kotolni budovy. 

Na základe zistenia pri znaleckej obhliadke je vykurovanie budovy a ohrev teplej vody mimo prevádzky. Budova je vybavená sociálnym zariadením vybaveným 2 x sprchou, 2x umývadlom, 2x bidet a 2x WC. Povrchové úpravy stien soc. zariadení sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha v soc. zariadeniach je z keramickej dlažby. Budova je vybavená bleskozvodom.     

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok kovovej konštrukcie  

Jedná sa o prístrešok priehradovej väzníkovej konštrukcie zrealizovaný medzi budovami s. č. 2486 a s. č. 3628 a na časti parcely č. 1640/64. Na základe zistenia pri obhliadke bol prístrešok vybudovaný so začiatkom užívania v roku 2003.

     

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o prestrešený priestor medzi budovami v areáli predajne stavebnín.

Zastavaná plocha je: 310,69 m2.

  

Technicko – konštrukčné riešenie:  

Prístrešok pozostáva zo strešnej kovovej väzníkovej sedlovej konštrukcie uchytenej na nosnú časť fasád budov, medzi ktorými je umiestnená a na nosných stĺpoch kovovej konštrukcie ukotvených do základových pätiek.

Strecha je riešená ako sedlová, pozostáva z nosnej časti z kovových vyššie uvedených väzníkov a priečnych nosníkov, na ktorých je ukotvená krytina z pozinkovaného trapézového plechu.   

Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy sú zrealizované nátermi. Podlahy pod prístreškom sú asfaltové na podkladnom betóne. Rozvody ELI sú svetelné a motorické.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.