Dražba dvoch rodinných domov v Prenčove, okres Banská Štiavnica Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
05.11.2021 15:15
Miesto dražby:
Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej ul. č. 32 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
15.10.2021 12:30
Druhá obhliadka:
29.10.2021 12:30
Najnižšie podanie:
160 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
160 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Banská Štiavnica
Obec:
Prenčov
Katastrálne územie:
Prenčov
Ulica:
Prenčov 72
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Štiavnica, obec: Prenčov, katastrálne územie: Prenčov, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Štiavnica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 906, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 71 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 12 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • rodinný dom so súpisným číslom 72 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 13 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • hospodárska budova so súpisným číslom 329 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 14 o výmere 157 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pivnica so súpisným číslom 330 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 16 o výmere 32 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 12 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 13 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 14 o výmere 157 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 15 o výmere 1342 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 16 o výmere 32 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 17 o výmere 1076 m2, druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 19 o výmere 2032 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 1. Rodinný dom so súpisným číslom 71, kat. územie Prenčov

Nachádza sa v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov v strede obce. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný s čiastočným podpivničením s nadstavbou podkrovia nad prevažnou časťou zastavanej plochy bez obytného podkrovia postavený na svahovitom pozemku. Je napojený na verejný rozvod ELI a verejný vodovod. Kanalizácia je vedená do ČOV. Dom nie je napojený na verejné rozvody zemného plynu. Do užívania bol daný v roku 1969. Nadstavba obytného podkrovia bola vybudovaná v roku 2010.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: kotolňa.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 21,51 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, tri izby, predsieň , hala so schodiskom do nadstavby podkrovia a do suterénu, kúpeľňa, WC, komora.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 282,55 m2.

1. nadstavbu tvorí: hala, päť izieb, terasa, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha 1. nadstavby je 252,90 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Podzemné podlažie je osadené do terénu v hĺbke nad 2 m so zvislou izoláciou. Murivo je z iných materiálov do 30 cm, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú s rovným podhľadom z monolitického betónu. Schody zo suterénu do 1. NP tvorí cementový poter a keramická dlažba. Dvere v suteréne sú hladké na báze dreva, v nadzemných podlažiach sú dvere plné a zasklené z tvrdého dreva. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Dlažby ostatných miestností sú z keramickej dlažby. V dome je ústredné vykurovanie s rebrovými liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod teplej a studenej vody je z plastového potrubia z centrálneho zdroja. Kanalizácia je vedená liatinovým a kameninovým potrubím. Zdrojom teplej vody je kombinovaný elektrický zásobníkový ohrievač. Zdrojom vykurovania je kotol ÚVK na tuhé palivo umiestnený v suteréne v kotolni. Nadzemné podlažie a podkrovie je murované sendvičovej konštrukcie, priečky sú z pórobetónových priečkoviek, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú z monolitického betónu s rovným podhľadom, krovy sú väznicové sedlové, krytina na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy tvorí škrabaná brizolitová omietka. Schody sú z tvrdého dreva, dvere sú rámové z tvrdého dreva. Podlahy obytných miestností sú laminátové plávajúce a dlažby. Podlahy ostatných miestností sú z keramickej dlažby. ELI v rodinnom dome je svetelná a motorická v suteréne a v 1. NP. V nadstavbe podkrovia je 220 V. Rozvod studenej a teplej vody je z plastového potrubia, kanalizácia je vedená liatinovým a kameninovým potrubím. Kuchyňa je umiestnená v 1. NP a je vybavená el. sporákom s keramickou platňou, digestorom a drezom. Kuchynská linka je z prírodného dreva dĺžky 6 m. Kúpeľne v 1. NP a v podkroví sú v rozostavanom stave bez zariaďovacích predmetov.

 

 1. Rodinný dom so súpisným číslom 72, kat. územie Prenčov

Nachádza sa v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov v strede obce. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia postavený na svahovitom pozemku. Je napojený na verejný rozvod ELI a verejný vodovod. Kanalizácia je vedená do ČOV. Dom nie je napojený na verejné rozvody zemného plynu. Do užívania bol daný v roku 1969.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: dve izby, kuchyňa, chodba, komora, kúpeľňa s WC a veranda.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 102,61 m2.

 

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nadzemné podlažie je murované z pálených tehál hr. do 30 cm, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú s rovným podhľadom prefabrikované. Krovy sú väznicové stanové. Krytina na krove je pálená jednodrážková. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy tvorí škrabaná brizolitová omietka, okná sú dvojité drevené s doskovým ostením. Podlahy obytných miestností tvoria PVC, lino na cementovom potere a dlažby. Podlahy ostatných miestností tvorí liate terazzo a PVC. Vykurovanie je lokálne, kachľami na tuhé palivo. ELI je svetelná, rozvádzač je poistkový. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je vedená liatinovým a kameninovým potrubím. Kuchyňa je vybavená sporákom a dvomi oceľovými smaltovanými drezmi. Kuchynská linka je na báze dreva dĺžky 3,50 m. V kúpeľni je umiestnená liatinová vaňa, umývadlo s pákovými batériami, splachovací záchod bez umývadla. Vnútorné obklady kúpeľne sú do 1,35 m.

 

 1. Stavba so súpisným číslom 329, kat. územie Prenčov

Pozostáva z humna a hospodárskej budovy.

Humno

Ide o prízemnú budovu vybudovanú spolu s hospodárskou budovou. Do užívania bola daná v roku 1930. Je to murovaná stavba s čiastočnou výplňou z drevených dosák. Strecha je sedlová s jednodrážkovou škridlovou krytinou na latovaní. Okná sú jednoduché drevené. Omietky sú hrubé. Pôdorysný rozmer stavby je v jednom smere menší ako 10 m.

Zastavaná plocha humna je 132,56 m2.

 

Hospodárska budova

Jedná sa o prízemný objekt, ktorý pozostáva z troch menších miestností pre chov domácich zvierat. Do užívania bola daná v roku 1930.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 25,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú trámčekové bez podhľadu. Krov je hambálkový. Krytinu strechy na krove tvoria pálené obyčajné jednodrážkové škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Dvere sú rámové s výplňou, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy sú hrubé betónové a tehlová dlažba. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

 

 1. Pivnica so súpisným číslom 330, kat. územie Prenčov

Jedná sa o murovanú pivnicu. Do užívania bola daná v roku 1970.

Zastavaná plocha pivnice je 31,19 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Krov je hambálkový. Krytinu strechy na krove tvoria pálené obyčajné jednodrážkové škridle. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka alebo náter. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy sú hrubé betónové a tehlová dlažba.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Hospodárska časť rodinného domu so súpisným číslom 71, kat. územie Prenčov

Jedná sa o prízemnú stavbu, ktorá pozostáva z maštale, chlievov a drevárne. Do užívania bola daná v roku 1930.

Zastavaná plocha hospodárska časti je 90,77 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú trámčekové bez podhľadu. Krov je hambálkový. Krytinu strechy na krove tvoria pálené obyčajné jednodrážkové škridle. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

 


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií