Predaj ŠKODA FABIA AB HATCHBACK za výhodnú cenu! Predaj

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 355 €.

Predmet predaja

Motorové vozidlo ŠKODA FABIA 6Y, AB HATCHBACK 5DV.,

VIN: TMBD16YX23578882,  ev. č. LC 428CJ

r.výr. 2002, pojazdné, deravý výfuk, zohrieva vodu v chladiči, prehrdzavené podbehy,   

stav tachometra cca : 257 000 km 

Podmienky online aukcie

  1. Majetok sa speňažuje ako hnuteľná vec pod číslom súpisovej zložky 1.
  2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0902 810 943.
  3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
  6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, poznámka: Tomáš Varga a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
  7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  8. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
  9. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
  10. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

Doplňujúce informácie