Dražba 1-izbového bytu v Smrdákoch Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.07.2021 10:15
Miesto dražby:
miestnosť 11 na 1. poschodí budovy spol. Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
11.06.2021 11:30
Druhá obhliadka:
25.06.2021 11:30
Najnižšie podanie:
30 100 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
30 100 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Senica
Obec:
Smrdáky
Katastrálne územie:
Smrdáky
Ulica:
Hviezdoslavova 129
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

  1. Byt č. 8 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu Hviezd. so súpisným číslom 129, vchod: D, na Hviezdoslavovej ulici č. 129 v Smrdákoch (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 217/4 o výmere 707 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4380/266591, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Senica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 707, okres Senica, obec Smrdáky, katastrálne územie Smrdáky (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
  2. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4380/424059 na kotolni so súpisným číslom 132, postavenej na pozemku parcely registra „C“ č. 217/5 o výmere 172 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra „C“ č. 217/5 o výmere 172 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Senica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 704, okres Senica, obec Smrdáky, katastrálne územie Smrdáky (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 8, Hviezdoslavova 129, so súp. č. 129, parc. č. 217/4 k. ú. Smrdáky

Jedná sa o bytový panelový dom, ktorý má štyri nadzemné podlažia, jedno polozapustené podzemné podlažie a plochú strechu. Na 1. PP sú pivnice k bytom, komunikačné priestory a technická vybavenosť domu. Na nadzemných podlažiach sú byty - 3 na každom podlaží. Dom je založený na železobetónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie sú betónové hr. 15 cm, obvodový plášť je panelový pórobetónový hr. 30 cm, zateplený 5 cm polystyrénom. Strecha je plochá. V roku 2008 bol vyhotovený nízky drevený krov s plechovou krytinou a novými klampiarskymi konštrukciami. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vstupné dvere do domu sú plastové, rovnako aj okná v spoločných priestoroch a v byte. Schodisko je monolitické železobetónové s úpravou stupňov z PVC. Nášľapnú vrstvu podláh v spoločných priestoroch tvorí terazzo dlažba. Úpravu vonkajších stien tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, elektrickej energie a plynu. Vykurovanie zabezpečuje plynová domová kotolňa. Vstup do domu je na 1. NP (prístupnom vonkajším schodiskom), kde sa nachádzajú vstupné priestory a poštové schránky. Dom má štyri nadzemné podlažia a jedno polozapustené podzemné podlažie. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty prístupné zo schodiska. Na 1.PP je technické zázemie domu a pivnice k bytom. Dom má 4 vchody, každý s dvomi uzamykateľnými vstupmi. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja - vlastnej kotolne. Dom má bleskozvod. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1980.

 

Dispozičné riešenie:

Byt tvorí jedna obytná miestnosť s príslušenstvom, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, pivnica a balkón.

Celková podlahová plocha bytu č. 8 je 43,25 m2. Byt má balkón o výmere cca 2,74 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt č. 8 sa nachádza na 2.p. (3.NP) bytového domu. Byt tvorí jedna obytná miestnosť s príslušenstvom, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, pivnica a balkón. Byt je čiastočne zrekonštruovaný. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová omietka hladká, čiastočne tapety, keramický obklad a kamenný obklad. Vstupné dvere sú pôvodné, interiérové dvere sú na báze dreva v obložkových zárubniach. Nášľapnú vrstvu podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva so sklokeramickou varnou doskou, elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou, digestorom, nerezovým drezom a práčkou. V kúpeľni s WC je rohová vaňa, keramické umývadlo so skrinkou a keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. V izbe je vstavaná skriňa. Vykurovanie je teplovodné z centrálneho zdroja prostredníctvom pôvodných liatinových radiátorov a rebríkového radiátora v kúpeľni.

 

Kotolňa so súp. č. 132, parc. č. 217/5 k. ú. Smrdáky

Jedná sa o prízemný objekt, osadený na základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly hr. 40 cm, stropy sú železobetónové prefabrikované (kazetové). Strecha je plochá jednoplášťová s krytinou z ťažkých natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia povrchová úprava je             z keramického obkladu z 3 strán do ½. Vnútorné keramické obklady sú vo WC a sprche. Dvere sú hladké, vráta plechové, okná sú zdvojené drevené. Povrchy podláh sú z cementového poteru. Vykurovanie je dvomi plynovými kotlami, elektroinštalácia je svetelná a motorická. Kotolňa má bleskozvod, vnútorný rozvod vody teplej a studenej z pozinkovaných rúrok, vnútorná kanalizácia je z plastových rúrok. Ohrev TÚV je plynovým kotlom. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí umývadlo, WC a sprcha. Z ostatného vybavenia je v kotolni rozvod telefónu, odvetrávanie a požiarny hydrant. Kotolňa je zásobovaná vodou z verejného vodovodu. Odkanalizovaná je do verejnej kanalizácie. Pozostáva z vlastnej kotolne, meracej stanice, chodby a WC so sprchou. Do užívania bola daná v roku 1980.

Celková zastavaná plocha je 170,66 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.