Pripravujeme dražbu bytu v Senci! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Senec
Obec:
Senec
Katastrálne územie:
Senec
Ulica:
Kollárova 587/15
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Senec, katastrálne územie: Senec, zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3661, a to konkrétne:

  • byt č. 101 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 587, vchod: A v obci Senec (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 965 o výmere 210 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 966 o výmere 210 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcelám nie je evidovaný na liste vlastníctva), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 6989/145876 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).