PRIAMY PREDAJ - Chladnička s mrazničkou Smeg CR327AV7 a tri potravinové skrine Predaj

Typ:
Predaj
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
500 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Všeobecná hodnota
0 €
Zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Ulica:
Kopčianska 63
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!

 

Číslo súpisovej zložky

26

Súpisová hodnota v €

1.000

Hodnota (trhová) v €

500

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

-

 

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Chladnička s mrazničkou Smeg CR327AV7 a tri potravinové skrine

Adresa miesta, kde sa nachádza

Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Podmienky online aukcie

 

  1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na tel. č. 0911 532 090. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v Priemyselnom parku Kopčany a.s., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
  2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške trhovej hodnoty každej jednotlivej súpisovej položky alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
  5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia zápisnice podľa predchádzajúceho bodu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku oddelenej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet úpadcu: IBAN: SK29 1100 0000 0026 5802 0269.
  6. V prípade, ak úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  7. Úspešný záujemca je po podpise kúpnej zmluvy povinný bezodkladne prevziať všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria predmet súpisovej položky.