Pripravujeme dražbu bytu v Košiciach - Nad Jazerom! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Košice IV
Obec:
Košice-Nad jazerom
Katastrálne územie:
Jazero
Ulica:
Polárna 1451/18
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice – Nad Jazerom, katastrálne územie: Jazero, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2430, a to konkrétne:

a)           na liste vlastníctva č. 2430, a to konkrétne:

  • byt č. 26 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu Polárna 16, 18, 20 so súpisným číslom 1451, vchod: 18 v obci Košice – Nad Jazerom (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2228 o výmere 269 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2229 o výmere 269 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 2230 o výmere 272 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 1654/100000 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

b)           na liste vlastníctva č. 13846, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1654/100000 na pozemku parcely registra „C“ č. 2228 o výmere 269 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2229 o výmere 269 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 2230 o výmere 272 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).