Dražba rodinného domu v Liptovskej Porúbke! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.06.2021 12:15
Miesto dražby:
Salónik na 1. poschodí, DOM ODBOROV, spol. s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
10.06.2021 11:30
Druhá obhliadka:
28.06.2021 11:30
Najnižšie podanie:
81 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
81 700 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Liptovský Mikuláš
Obec:
Liptovská Porúbka
Katastrálne územie:
Liptovská Porúbka
Ulica:
Liptovská Porúbka 102
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovská Porúbka, katastrálne územie: Liptovská Porúbka, zapísané v evidencii Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2786, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 102 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 288 o výmere 443 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 288 o výmere 443 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 102, kat. územie Liptovská Porúbka

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Liptovská Porúbka, v zastavanej časti rodinných domov v radovej zástavbe. Dom sa nachádza v blízkosti stredu obce, cca 200 m od centra obce v lokalite s bežným hlukom. Obec je situovaná juhovýchodne od okresného mesta Liptovský Mikuláš, vzdialeného 14 km. Na základe zistenia pri obhliadke na štítovom murive na fasáde domu je rok realizácie - 1932, čomu zodpovedá materiálové a konštrukčné vyhotovenie domu. Dom na základe zistenia pri obhliadke prešiel rekonštrukciou strechy a fasády v roku 1980. Dom bol ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. V čase obhliadky bola ELI nefunkčná so zdemontovaným elektromerom. Nehnuteľnosť nie je napojená na verejné rozvody zemného plynu, avšak má možnosť napojenia. Dom je riešený ako dvojpodlažný s čiastočným podpivničením do 1/2 zastavanej plochy bez obytného podkrovia.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: dve pivničné miestnosti.

Zastavaná plocha 1.PP je 40,19 m2.

1.NP: prevádzková miestnosť (bývalá predajňa), sklad, schodiskový priestor, komora, sklad a podchod do vnútornej časti dvora.

Zastavaná plocha 1.NP je 177,14 m2.

2.NP: schodisko, kuchyňa, kúpeľňa, 5 izieb, kúpeľňa s WC, balkón a z balkóna vstup do zádveria s rebríkom do pôjdnej časti, WC bez vybavenia a 1 izba.

Zastavaná plocha 2.NP je 177,14 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy domu sú tradičné betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo suterénu je z kamenného muriva - murivo 1. a 2.NP je z pálených tehál hr. 40-50 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z ozdobne členenej štukovej omietky. V čase obhliadky bola zvetralá so známkami poškodenia na cca 20% plochy. Priečky v dome sú vybudované z pálených tehál. Strop nad suterénom je prevažne tehlový klenutý do kovových traverz a nad jednou miestnosťou je drevený trámový strop bez podhľadu. Strop nad 1.NP je železobetónový monolitický s rovným podhľadom, strop nad 2.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie je riešené lokálne, v 2.NP kachľovými pecami (4 ks), vykurovanie 1.NP v čase obhliadky nie je riešené. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom v 1.NP a v 2.NP, pričom ohrievače TÚV boli v čase obhliadky nefunkčné, nakoľko dom je odpojený od prívodu ELI (zdemontovaný elektromer). Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia, v 2.NP je rozvod vodovodu riešený PVC potrubím v rámci rekonštrukcie v roku 2017. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V a v 2.NP 220 V. Dom je napojený cez domový ističový rozvádzač umiestnený na fasáde domu vedľa hlavného vstupu od ulice, ktorý je v čase obhliadky odpojený z verejnej siete so zdemontovaným elektromerom. Strecha domu je väznicová valbová z drevených hranolov s falcovanou plechovou hliníkovou krytinou rekonštruovanou v roku 1980 na latách vrátane doplnkov z pozinkovaného plechu. Parapety sú z pozinkovaného plechu. Okná v prízemí sú drevené dvojité pôvodné s dvojitým zasklením z vonkajšej strany opatrené kovovými mrežami, okná v 2.NP sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom vrátane kovových žalúzií.

V 2.NP sú umiestnené dve rekonštruované kúpeľne :

- jedna kúpeľňa je vybavená plastovou vaňou, umývadlom a WC kombi,

- druhá kúpeľňa je vybavená samostatnou sprchou, umývadlom, WC kombi, automatickou práčkou a na stene kúpeľne je zavesený zásobníkový el. ohrievač TÚV.

Povrchové úpravy stien oboch kúpeľní sú z keramického obkladu do výšky 2,0 m, podlaha kúpeľní je z keramickej dlažby. V dome je umiestnená jedna kuchyňa v 2.NP s rekonštruovanou kuchynskou linkou. V kuchynskej zostave je osadený digestor bez kuchynského sporáku. Za kuchynskou linkou je keramický obklad steny, podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Kuchyňa je v čase obhliadky mimo prevádzky s odpojenou ELI. Podlahy obytných miestnosti v 2.NP sú plávajúce laminátové, rekonštruované v roku 2017. Podlahy príslušenstva v 2.NP sú z keramickej dlažby, podlaha príslušenstva v 1.NP je kamenná a z keramickej dlažby. Zo západnej strany od miestnej komunikácie v 1.NP sú osadené drevené vráta do podchodu slúžiacemu na prechod do vnútornej časti dvora, rekonštruované v roku 1980 pri rekonštrukcií fasády a strechy.

 

V roku 2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia interiéru 2.NP, ktorá pozostávala z nasledovných prác:

- výmena okien v 2.NP za plastové EURO s izolačným dvojsklom,

- rekonštrukcia ELI v 2.NP,

- rekonštruovaná kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva,

- rekonštruované kúpeľne.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Garáž a sklad

Murovaná stavba garáže a skladu bez súpisného čísla je umiestnená v južnej časti parcely č. 288 s prístupom z vnútornej časti dvora cez podchod od miestnej komunikácie uzatvorený vrátami drevenej konštrukcie. Stavba garáže a skladu bola vybudovaná v roku 1975. Pozostáva z jednej miestnosti so vstupom cez garážové vráta a cez drevené zvlakové dvere. V čase obhliadky je stavba garáže a skladu mimo prevádzky a nevyužívaná.

Zastavaná plocha 1.NP garáže a skladu je 41,60 m2.

 

2. Dreváreň a sklad

Dreváreň a sklad bez súpisného čísla sú umiestnené po stranách garáže a skladu v južnej časti parcely č. 288, vybudované

v roku 1975. Jedná sa o dve samostatné miestnosti s prístupom cez drevené zvlakové dvere z vnútornej časti dvora.

Zastavaná plocha 1.NP drevárne a skladu je 29,91 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.