Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Rabča, okres Námestovo! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Námestovo
Obec:
Rabča
Katastrálne územie:
Rabča
Ulica:
Kožušníkova 776
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Námestovo, obec: Rabča, katastrálne územie: Rabča, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor,

  1. na liste vlastníctva č. 1452, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 776 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1050/2 o výmere 103 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
  1. na liste vlastníctva č. 5193, a to konkrétne:
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1050/4 o výmere 95 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1050/1 o výmere 189 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1050/2 o výmere 103 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1050/4 o výmere 95 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1081/2 o výmere 251 m², druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).