Pripravujeme dražbu skladovej budovy v Rožňave - fungujúca výroba - za zníženú cenu Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
168 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
224 000 €
Dražobná zábezpeka:
49 000 €
Okres:
Rožňava
Obec:
Rožňava
Katastrálne územie:
Rožňava
Ulica:
Rožnavská Baňa 179
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rožňava, obec: Rožňava, katastrálne územie: Rožňava, zapísané v evidencii Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4895, a to konkrétne:

  • kanc. a mech. dielňa so súpisným číslom 179 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2789/2 o výmere 1570 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2789/2 o výmere 1570 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2789/10 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2789/11 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je stavba zapísaná na liste vlastníctva ako kancelárie a mechanizačná dielňa súpisné číslo 179 nachádzajúca sa v katastrálnom území Rožňava, obec Rožňava. Pôvodná stavba pozostávajúca z dielní a skladov bola postavená v roku 1940 ako objekt pre banskú činnosť (z dvora je vstup do banskej šachty). Podľa dostupných podkladov - potvrdenie fi. ROCHMEX s.r.o. Rožňava (ďalej ako Potvrdenie“), je konštatované, že pôvodné stavby, ktoré sú toho času využívané ako administratívne priestory, sklady, príručné dielne na parc. CKN č. 2789/2 v k.ú. Rožňava, boli postavené v roku 1940, čiastočne rekonštruované v roku 2007. Prestrešenie medzi pôvodnými budovami, ktorým sa vytvorila hala s mostovým žeriavom, bolo realizované v roku 1980. Vzhľadom k tomu, že jednotlivé časti stavby sa líšia konštrukčným vyhotovením a aj vybavením, bol znalcom pri ohodnocovaní stavebný objekt rozdelený na štyri časti:

  1. Dielne - pôvodná stavba z roku 1940, prešli niekoľkými prestavbami, výmena strechy za rovnú, prestavba kancelárií v roku 2007.
  2. Výrobná hala - realizovaná v roku 1980, vznikla prekrytím dvorovej časti medzi pôvodnými budovami skladov dielní a sociálneho zariadenia. 
  3. Sociálne zariadenia - pôvodná stavba z roku 1940, prešli niekoľkými prestavbami.
  4. Sklady - postavené v roku 1940. 

 

1.Dielne súp. č. 179 na parcele CKN č. 2789/2, katastrálne územie Rožňava, okres Rožňava.

Budova je objekt, ktorý tvorí súčasť areálu firmy realizujúcej strojárenskú výrobu. Jedná sa o objekt dielní. Podľa Potvrdenia bola pôvodná stavba dielní postavená v roku 1940 a prešli niekoľkými prestavbami. V roku 2007 bola realizovaná výmena strechy za rovnú a realizovaná prestavba kancelárií. Dielne sú napojené na rozvod vody a elektroinštalácie z verejných  rozvodov. Stavba je odkanalizovaná do žumpy.

Dispozičné riešenie:

Stavba nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažie:

V I. NP sa nachádzajú: kancelárie, sklad, klampiarska dielňa, obrusovňa, dielňa a garáž.

Zastavaná plocha I. NP je 434,16 m2.

 

Technické riešenie:  

Založenie je na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú tehlové murivo, vnútorné priečky sú murované z tehál plných pálených. Stropná konštrukcia je železobetónová. Strecha je plochá s plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy tvoria brizolitové omietky - v mnohých miestach je zavlhnutá omietka. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien – maľby. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná v kancelárskych priestoroch sú drevené zdvojené, ostatné sú jednoduché kovové, všetky so zamrežovaním. Dvere sú čiastočne hladké a čiastočne drevené lakované. Podlahy v kancelárskych priestoroch sú plávajúce, v dielňach sú drevené špalíkové, v sklade je cementový poter. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

2.Výrobná hala so súp. č. 179 na parcele CKN č. 2789/2, katastrálne územie Rožňava, okres Rožňava.

Budova so súpisným číslom 179 na parcele č. 2789/2 je objekt, ktorý tvorí súčasť areálu firmy realizujúcej strojárenskú výrobu. Jedná sa o objekt výrobnej haly. Podľa Potvrdenia bola výrobná hala realizovaná v roku 1980 a vznikla prekrytím dvorovej časti medzi pôvodnými budovami skladov dielní a sociálneho zariadenia. 

Dispozičné riešenie:

Stavba nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažie.

V I. NP sa nachádza výrobná hala so žeriavovou dráhou.

Zastavaná plocha I. NP je 677,68 m2.

 

Technické riešenie:  

Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené z časti obvodovými stenami okolitých objektov, ktoré boli zosilnené kovovými profilmi „I“, v nosnom zvislom murive a v stropnej časti a z časti z oceľových stĺpov profilu „I“, osadených v základových pätkách. Obvodový plášť je z časti murovaný, z časti ho tvoria okná v kovových profiloch. Stropná konštrukcia je tvorená z oceľových priehradových nosníkov. Strecha je sedlová s plechovou krytinou, osvetlenie haly je prostredníctvom strešných svetlíkov. Podlaha je betónová hrubá.

Vybavenie: Stavba bola vykurovaná prostredníctvom pece na tuhé palivo s výduchmi na teplý vzduch. V hale je umiestnená žeriavová dráha o nosnosti 5 ton. V stavbe je svetelná a motorická elektroinštalácia.

3.Sociálne zariadenie súp. č. 179 na parcele CKN č. 2789/2, katastrálne územie Rožňava, okres Rožňava. 

Jedná sa o budovu sociálnych zariadení. Podľa Potvrdenia boli sociálne zariadenia postavené v roku 1940 a prešli niekoľkými prestavbami. Posledné stavebné úpravy spočívali vo výmene rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie, zariaďovacích predmetov, realizácii nových keramických obkladov a dlažieb. Stavba je napojená na rozvod vody                             a elektroinštalácie z verejných  rozvodov. Odkanalizovaná je do žumpy.

Dispozičné riešenie:

Stavba nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažie:

V I. NP sa nachádza umývarka, WC a šatňa.

Zastavaná plocha I. NP je 118,51 m2.

 

Technické riešenie:  

Založenie je na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo. Vnútorné priečky sú murované z tehál plných pálených. Stropná konštrukcia je železobetónová. Strecha je sedlová s plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy sú brizolitové omietky v mnohých miestach je omietka zavlhnutá. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien – maľby               a keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná sú drevené zdvojené so zamrežovaním. Dvere sú hladké, osadené v oceľových zárubniach. Podlahy sú keramické dlažby, v šatni je PVC podlaha. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Vybavenie: Stavba bola vykurovaná elektrickými konvektormi. Pitná voda je ohrievaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

4.Sklady  so súp. č. 179 na parcele CKN č. 2789/2, katastrálne územie Rožňava, okres Rožňava.

Jedná sa o objekt skladov. Podľa Potvrdenia boli sklady postavené v roku 1940. Stavba je napojená na elektroinštaláciu z verejných  rozvodov.

 

Dispozičné riešenie:

Stavba nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažie:

V I. NP sa nachádzajú sklady.

Zastavaná plocha I. NP je 275,71 m2.

 

Technické riešenie:  

Založenie je na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo. Vnútorné priečky sú murované s tehál plných pálených. Stropná konštrukcia je železobetónová. Strecha je sedlová s plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy sú brizolitové omietky v mnohých miestach je zavlhnutá omietka. Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky stropov, stien – maľby. Okná sú jednoduché oceľové. Dvere sú zvlakové. Podlahy sú betónové hrubé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Podzemná pivnica

Na parcele CKN č. 2789/11 sa nachádza podzemná pivnica kamenná so železobetónovým stropom. Do užívania bola daná v roku 1940.

Obstavaná plocha je 170,43 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom jeho veku a spôsobu jeho využitia.


Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií