Dražba rodinného domu v Tešedíkove Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.07.2021 14:15
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
15.06.2021 12:30
Druhá obhliadka:
30.06.2021 12:30
Najnižšie podanie:
31 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
31 400 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Tešedíkovo
Katastrálne územie:
Tešedíkovo
Ulica:
Tešedíkovo 752
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Šaľa, obec: Tešedíkovo, katastrálne územie: Tešedíkovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1395, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 752 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 750 o výmere 469 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 749 o výmere 402 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 750 o výmere 469 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 752, kat. územie Tešedíkovo

Je postavený v zastavanom území obce. Do užívania bol daný v roku 1959. V roku 1965 bola postavená prístavba, kde sa nachádza izba a kuchyňa. V roku 2002 bola vykonaná menšia rekonštrukcia, v rámci ktorej bol dom znova izolovaný proti vode a urobené nové podlahy. Dom pozostáva z jedného nadzemného podlažia bez podkrovia, pričom v dome sa nenachádza kúpeľňa a WC.    

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa a tri izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 90,66 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Konštrukčne sa jedná o murovanú stavbu so sedlovým dreveným krovom zakrytým škridlou. V dome nie je prívod vody a kanalizácie. Kúrenie je plynové gamatkami. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí väznicový krov so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Úpravu vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit. Dom nie je zateplený. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápenná štuková omietka. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú dvojité rámové. Nášlapnú vrstvu podláh tvorí PVC, keramická dlažba a cementový poter. Vykurovanie je lokálne plynovými kachlami. V dome je rozvod plynu a elektriny s poistkami.  

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.