Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Číčov Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Komárno
Obec:
Číčov
Katastrálne územie:
Číčov
Ulica:
Číčov 514
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: ČÍČOV, katastrálne územie: Číčov, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 657, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 514 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 2658/88 o výmere 211 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 2658/14 o výmere 693 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 2658/88 o výmere 211 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.