Opakovaná dražba rodinného domu v Bratislave - m.č. Vrakuňa Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
28.06.2021 16:00
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
10.06.2021 09:00
Druhá obhliadka:
24.06.2021 09:00
Najnižšie podanie:
525 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
701 000 €
Dražobná zábezpeka:
40 000 €
Okres:
Bratislava II
Obec:
Bratislava-Vrakuňa
Katastrálne územie:
Vrakuňa
Ulica:
Imelová 14418/11
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA-m.č. VRAKUŇA, katastrálne územie: Vrakuňa, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor

a) na liste vlastníctva č. 3504, a to konkrétne:

  • rodinný dom s garážou – Imeľová 11 so súpisným číslom 14418 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 2062/11 o výmere 567 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2062/6 o výmere 346 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2062/11 o výmere 567 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2062/18 o výmere 210 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby I“),

b) na liste vlastníctva č. 3503, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 73/462 na pozemku parc. reg. „C“ č. 2062/8 o výmere 462 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 14418

Predmetom dražby je rodinný dom s garážou. Z dispozičného hľadiska sa jedná o dom s dvomi bytovými jednotkami s vlastným vstupom. Jedná sa o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu so vstavanou garážou a otvoreným átriom. V dome sa nachádzajú dve bytové jednotky, väčšia bytová jednotka je prístupná priamo z ulice Imelová. Druhá bytová jednotka je prístupná z bočnej strany domu cez závetrie. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2005. Dom je situovaný v okrajovej mestskej časti Vrakuňa, v zastavanom území mesta, v tichej časti tvorenej prevažne zástavbou rodinných domov a záhradných chatiek. Prístup k predmetu dražby je zabezpečený z obecnej komunikácie a z komunikácie čiastočne na pozemku v spoluvlastníctve majiteľa predmetu dražby. Od centra mesta je lokalita vzdialená približne 18 km. V lokalite je dostupnosť k viacerým materským a základným školám. Dostupnosť centrálnych úradov je do 30 min. prostredníctvom MHD, dostupnosť bežnej obchodnej siete a služieb je do 10 min. pešej chôdze. Pozemok, na ktorom je dom postavený je rovinatý a sú na ňom dostupné všetky inžinierske siete. Dopravné napojenie je dobré, v blízkosti sa nachádza zastávka MHD Šípová.

 

Dispozičné riešenie:

1. bytová jednotka (prístupná z ulice Imelová) pozostáva zo zádveria, chodby, obývacej miestnosti, kuchyne s jedálňou, komory, miestnosti s bazénom, troch kúpeľní, jedného WC, dvoch šatníkov, štyroch izieb a garáže.

 

2. bytová jednotka (prístupná z bočnej strany domu) pozostáva zo zádveria, chodby, izby, šatníka, kúpeľne s WC, kuchyne s jedálňou, obývacej izby a komory. Prístupná je z bočnej strany domu cez závetrie, vedľa ktorého je skladová miestnosť.

 

Zastavaná plocha 1.NP je 563,47 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Predmet dražby je založený na pásových základoch a pätkách pod stĺpmi z prostého betónu do nezámrznej hĺbky približne 950 mm. Nosné obvodové steny sú prevažne murované z tvárnic POROTHERM 44 na malte. Deliace priečky sú taktiež murované z tvárnic POROTHERM hr. 250 a 150 mm. Strop nad prvým nadzemným podlažím je drevený trámový s rovným, miestami šikmým podhľadom a z časti so sadrokartónovým podhľadom. Nad okennými a dvernými otvormi sú preklady z tvárnic POROTHERM. Dom je zastrešený šikmou členitou valbovou strechou s krytinou TONDACH. Vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a protiradónová zábrana je vyhotovená z klasických nastaviteľných asfaltových pásov FOALBIT AL S 40. Vodorovná hydroizolácia je v podlahách hygienických zariadení a pod keramickými obkladmi stien a sprchovacími kútmi, je vyhotovená z hydroizolačného materiálu. Obvodové konštrukcie sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s finálnou povrchovou úpravou na báze umelých látok alebo obkladu z dreva. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok, vnútorné omietky sú štukové dvojvrstvové, resp. hladké sadrové alebo stierkové. Výplne okenných otvorov tvoria okná a presklené steny z PVC profilov s izolačným dvojsklom s úpravou v imitácii dreva, kovanie je hliníkové. Vnútorné dvere a zárubne sú plné drevené hladké s gumovým tesnením, kovanie je hliníkové. V hygienických zariadeniach a za kuchynskými linkami sú keramické obklady. Odvod spalín z kozubu a plynových kotlov je cez komínové telesá. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, rovnako aj oplechovanie atiky. Omietané steny a stropy sú natreté disperzným náterom. Nášľapnú vrstvu podláh v obytných miestnostiach tvoria veľkoplošné parkety vrátane soklov. V hygienických zariadeniach, v kuchyniach, zádverí a v príslušenstve je keramická gresová dlažba vrátane soklov. Vykurovanie je ústredné teplovodné kombinované (čiastočne podlahové prostredníctvom konvektorov a radiátorov). Zdrojom ústredného kúrenia je kotol Buderus s meraním a reguláciou, rozvodom v stenách a podlahe. Radiátory sú prevažne panelové a v sociálnych zariadeniach rebríkové. TÚV je zabezpečené zo zásobníkov na prípravu TÚV s rozvodom v stenách a podlahe až po zariaďovacie predmety. V rodinnom dome je nainštalovaný bezpečnostný systém, klimatizácia a klimatizačné jednotky, bazén a video vrátnik. Dom je napojený na vodu, plyn, kanalizáciu a rozvody NN.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.