Dražba rodinného domu v Bratislave - m.č. Čunovo! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
24.05.2021 10:15
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
05.05.2021 08:30
Druhá obhliadka:
20.05.2021 08:30
Najnižšie podanie:
338 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
338 000 €
Dražobná zábezpeka:
33 000 €
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Čunovo
Katastrálne územie:
Čunovo
Ulica:
Schengenská 373/46B
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava V, obec: BA-m.č. Čunovo, katastrálne územie: Čunovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor,

a/ na liste vlastníctva č. 1030, a to konkrétne:

  • rodinný dom Schengenská 46 B so súpisným číslom 373 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 698/109 o výmere 138 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 698/67 o výmere 549 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 698/109 o výmere 138 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Nehnuteľnosť I“),

b/ na liste vlastníctva č. 1062, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 na pozemku parc. reg. “C“ č. 698/64 o výmere 234 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom Schengenská 46 B v Bratislave, m.č. Čunovo

Predmetom dražby je nepodpivničená stavba s dvomi nadzemnými podlažiami, zastrešená plochou strechou. Dom je situovaný v novovznikajúcej lokalite v extraviláne sídelného útvaru mesta Bratislava, v mestskej časti Čunovo, na ulici Schengenská. V okolí predmetu dražby prevláda nová zástavba rodinných domov. Ide o samostatne stojaci nepodpivničený dvojpodlažný rodinný dom s plochou strechou. Dom je postavený na rovinatom pozemku. Prístup k nehnuteľnosti je po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok pri rodinnom dome svojou veľkosťou neumožňuje väčšie rozšírenie domu. Dostupnosť bežnej a čiastočne aj špecializovanej obchodnej siete a služieb je do 15 minút pešej chôdze. Dostupnosť vysoko špecializovanej obchodnej siete a služieb je v okruhu 15 km, čo predstavuje cca 30 minút jazdy verejnou dopravou. Dostupnosť základného školstva je do 20 minút dopravou a dostupnosť stredných škôl do 30 minút. Vo vzdialenosti do 1 km je vodná plocha a les. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2011.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP: zádverie, sklad, obývacia izba spojená s kuchynskou časťou, WC, schodisko a dvojgaráž.

Zastavaná plocha 1.NP je 120,74 m2.

 

2.NP: chodba, tri izby, kúpeľňa, WC, dva sklady, kúpeľňa rodičov a terasa.

Zastavaná plocha 2.NP je 142,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové konštrukcie sú riešené ako monolitické železobetónové pásy a základová doska je vystužená kari sieťou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál hr. 380 mm, zateplené kontaktným zatepľovacím systémom hr. 100 mm a zo severnej strany hr. 200 mm. Deliace priečky sú na prízemí murované a na poschodí sadrokartónové. Vodorovná stropná konštrukcia je monolitická krížom armovaná železobetónová doska. Strecha je plochá zateplená hr. 250 mm doskami Styrodur. Hydroizolácia je fóliou Fatrafol s vrstvou vymývaného štrku hr. 100 mm. Klampiarske konštrukcie strechy a zvody sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava je silikátová tenkovrstvá omietka. Úprava vnútorných povrchov je z vápennej štukovej omietky. Interiérové dvere sú na báze dreva osadené v drevených obložkových zárubniach. Vstupné dvere sú hliníkové, okná sú hliníkové Reynaers 6 komorové s izolačným trojsklom. Podlahy sú kombinované z keramickej dlažby v zádverí a sociálnych zariadeniach, v ostatných priestoroch sú veľkoplošné parkety. Keramické obklady a keramická mozaika je použitá v sociálnych zariadeniach na obidvoch podlažiach. Rozvody zdravotechniky sú plast-hliníkové, elektroinštalácia je z medených vodičov. Zariaďovacie predmety - keramické umývadlá, plastová vaňa a zabudované WC Geberit sú zhotovené v štandardnom prevedení z kvalitnejších materiálov. Vykurovanie je podlahové odporovými káblami Devi. Príprava TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom DRAŽICA. Kuchynská linka je vybavená štandardne zabudovanými spotrebičmi, indukčnou varnou doskou, teplovzdušnou rúrou, digestorom a umývačkou riadu. Garáž je vybavená rolovacou dvoj-bránou. Rodinný dom je z verejných inžinierskych sietí napojený iba na rozvod elektrickej energie, voda je z vlastnej studne, odkanalizovanie je riešené do vlastnej ČOV.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Vonkajšia pivnica na parc. č. 698/67

Vonkajšia pivnica je vyhotovená z DT20 tvaroviek. Povrchová úprava nie je vyhotovená. Schody sú monolitické betónové. V pivnici je situovaná studňa na zásobovanie domu pitnou vodou. Vstupné dvere sú plastové. Pivnica bola daná do užívania v roku 2016.

Zastavaná plocha 1.NP vonkajšej pivnice je 12,84 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.