Dražba rodinného domu v Nových Zámkoch Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.11.2021 14:45
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
15.10.2021 10:15
Druhá obhliadka:
29.10.2021 10:15
Najnižšie podanie:
65 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
65 500 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Nové Zámky
Katastrálne územie:
Nové Zámky
Ulica:
Nový Svet 26
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne územie: Nové Zámky, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1675, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3035 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 4976 o výmere 525 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 4976 o výmere 525 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 3035, k.ú. Nové Zámky

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu situovanú v uličnej zástavbe rodinných domov na parc. č. 4976, ktorej pôvodná časť bola daná do užívania v roku 1958. Približne v roku 2000 mohla byť k zadnej časti domu smerom do dvora realizovaná prístavba pozostávajúca zo súčasnej predsiene, kúpeľne s WC a špajzy. S prístavbou bola vykonaná súčasne aj rekonštrukcia pôvodnej časti rodinného domu do jeho súčasnej podoby.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, špajza a vstupná predsieň.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 105,18 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Betónové základy sú s vodorovnou izoláciou. Podmurovka je omietaná do výšky 50 cm. Obvodové murivo pôvodnej časti je tehlové s hrúbkou 45 cm, pričom v prístavbe je s hrúbkou 30 cm. Zateplenie domu je zabezpečené polystyrénom s hrúbkou 5 cm. Deliace priečky sú tehlové. Stropy v pôvodnej časti rodinného domu sú drevené trámové s rovnými podhľadmi a v prístavbe sú železobetónové s rovným podhľadom. Sedlový väznicový krov pôvodnej časti je pokrytý asfaltovým šindľom na debnení. Plochá strecha prístavby je pokrytá asfaltovou privarovanou lepenkou, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu kompletné. Parapety okien sú z hliníkových eloxovaných plechov. Fasádne omietky pozostávajú z 2x vápennej štukovej omietky celej steny a 1x detto do 2/3 steny. Vnútorné úpravy povrchov stien sú z vápennej hladkej omietky, v kúpeľni sú vnútorné keramické obklady po strop. Obklad je taktiež vo WC a v kuchyni. Dvere sú prevažne dyhované, v časti rámové s výplňou. Okná sú z drevených EURO profilov (smrek) s izolačnými dvojsklami a vnútornými plastovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú z veľkoplošných parkiet. Podlahy ostatných miestností sú z keramických dlažieb. Vykurovanie je ústredné. Turbokotol ÚK na plyn je umiestnený v kúpeľni s WC značky Beretta s automatickou reguláciou. Radiátory sú panelové značky Korad. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická – poistky. Rozvod studenej a teplej vody je cez plastové potrubie. Zdroj teplej vody je zabezpečený cez prietokový ohrievač v kotli ÚK. Inštalácia zemného plynu je ku kotlu ÚK. Kanalizácia z WC, kúpeľne a kuchyne je vedená do verejnej kanalizácie na ulici (3 stúpačky z PVC). V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút s hydromasážnymi tryskami, umývadlo, splachovacie WC typu kombi. Kuchynská linka je na báze dreva s dĺžkou 4,6 m s nerezovým drezom a odsávačom pár, so zabudovanou indukčnou varnou doskou a elektrickou rúrou. Vodovodné výtokové batérie sú 1x páková nerezová, 1x páková so sprchou, 1x obyčajná. Rozvod domáceho telefónu je pod omietkou. V jednej izbe je trojdielna vstavaná skriňa typu rolldor. V obývacej izbe sú krbové kachle na tuhé palivo. Počas rekonštrukcie bol dom zateplený polystyrénom, na dome bol urobený nový krov so strešnou krytinou a klampiarskymi konštrukciami. Urobené boli nové vnútorné aj vonkajšie úpravy povrchov stien, nové vnútorné inštalácie, podlahy, vykurovanie, vybavenie kuchyne a kúpeľne s WC.   

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  1. Sklady s izbou

Jedná sa o drobnú stavbu skladov s jednou izbou pristavanou za prístavbou v rodinnom dome vzadu smerom do dvora, ktorá bola daná do užívania v roku 2007.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Sklad s izbou obsahuje dva skladovacie priestory a jednu izbu.

Zastavaná plocha skladu s izbou je 52,25 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Jedná sa o sklad s betónovými základmi. Podmurovka je z betónových tvárnic a neomietanej tehly. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehly s hrúbkou 30 cm. Stropy sú železobetónové s rovnými podhľadmi. Plochá strecha je pokrytá asfaltovou privarovanou lepenkou. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Parapety okien sú z hliníkových eloxovaných plechov. Vonkajšia aj vnútorná úprava povrchov stien je z vápennej hladkej omietky. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú z drevených EURO profilov (smrek) s izolačnými trojsklami. Podlahy sú prevažne z cementových poterov. V izbe sú veľkoplošné parkety. Elektroinštalácia je svetelná - ističe.

 

  1. Sklad náradia

Jedná sa o drobnú stavbu skladu náradia pristavanou za stavbou skladov s izbou vzadu vo dvore, ktorá bola daná do užívania v roku 2008. Stavba pozostáva z jedného skladovacieho priestoru.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Sklad pozostáva z jedného skladovacieho priestoru.

Zastavaná plocha skladu je 9,66 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Jedná sa o sklad s betónovými základmi. Obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic Porfix s hrúbkou 7,5 cm. Predná stena je zateplená polystyrénom hrúbky 5 cm. Sklad je bez stropu, pričom pultový krov je pokrytý vlnitým pozinkovaným plechom. Sklad je bez vonkajšej úpravy povrchov stien. Vnútorná úprava povrchov stien je zabezpečená cez vápennú hrubú omietku. Podlaha je hrubá betónová. Dvere sú rámové s výplňou a okno je drevené jednoduché.

 

  1. Prístrešok

Jedná sa o prístrešok drevenej konštrukcie situovaný vzadu za pôvodnou časťou domu, ktorý bol daný do užívania v roku 2003.

Zastavaná plocha prístrešku je 24,34 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Jedná sa o prístrešok so základmi pod drevenými stĺpikmi tvoriacimi zvislú nosnú konštrukciu. Prístrešok je bez opláštenia, pričom je zastrešený pultovým krovom, ktorý je pokrytý asfaltovým šindľom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná - ističe.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý zo znaleckého posudku č. 70/2015 Ing. Gustáva Hodúla, znaleckého posudku č. 113/2021 Ing. Lucie Magulovej a z ďalších dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.


Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií