2. opakovaná dražba administratívnej budovy s dielňami v Pozdišovciach Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
01.10.2021 09:00
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
08.09.2021 13:45
Druhá obhliadka:
22.09.2021 13:45
Najnižšie podanie:
151 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
303 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Pozdišovce
Katastrálne územie:
Pozdišovce
Ulica:
Pozdišovce 373
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: POZDIŠOVCE, katastrálne územie: Pozdišovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1252, a to konkrétne:

 • administr. budova so súpisným číslom 373 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. “C“ č. 2/ 4 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • dielňa so súpisným číslom 373 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. “C“ č. 2/ 7 o výmere 267 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • dielňa so súpisným číslom 373 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. “C“ č. 2/ 8 o výmere 249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • dielňa so súpisným číslom 373 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. “C“ č. 2/ 9 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. “C“ č. 2/ 4 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. “C“ č. 2/ 7 o výmere 267 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. “C“ č. 2/ 8 o výmere 249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. “C“ č. 2/ 9 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. “C“ č. 2/ 11 o výmere 2594 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. “C“ č. 2/ 12 o výmere 1417 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc. reg. “C“ č. 2/ 17 o výmere 377 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

(ďalej len „Predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Administratívna budova súpisné číslo 373 na parcele č. 2/4, katastrálne územie Pozdišovce, okres Michalovce

Jedná sa o čiastočne podpivničený, nevyužívaný objekt, ktorý tvorí súčasť bývalého areálu firmy vyrábajúcej a predávajúcej výrobky z dreva a preglejky. Areál sa nachádza v centre obce Pozdišovce v tesnom susedstve kaštieľa v Pozdišovciach. Objekt administratívnej budovy bol daný do užívania v roku 1975. Podľa prehlásenia súčasného vlastníka nehnuteľnosti bol objekt administratívnej budovy zrekonštruovaný v roku 2002.

 

Dispozičné riešenie:

Administratívna budova má dve nadzemné podlažia:

Obhliadka v I. PP nebola možná, keďže priestory I. PP boli zatopené vodou. Výmera I. PP je pri výpočte braná z vonkajších rozmerov objektu, a to vzhľadom na osadené okná v podzemnom podlaží.

Zastavaná plocha I. PP je 153,92 m2.

V I. NP sa nachádzajú kancelárie so sociálnym vybavením, kuchynkou a predajnými priestormi.

Zastavaná plocha I. NP je 293,48 m2.

V II. NP sa nachádzajú kancelárske priestory a jeden byt.

Zastavaná plocha II. NP je 293,48 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Administratívna budova je založená na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú z tehlového muriva hr. 500 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 150 až 250 mm. Stropná nosná konštrukcia je železobetónová. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, pričom žľaby a zvody sú v niektorých miestach skorodované a prepúšťajú dažďovú vodu. Schodište je na železobetónovej doske so stúpaním do I. PP, pričom povrch schodišťa je z cementového poteru. Do II.NP je schodište z PVC. Vonkajšia úprava je z hladkej omietky, ktorá je na mnohých miestach zatečená a opadaná z dôvodu poškodených strešných žľabov a zvodov. Vnútorné úpravy stropov sú z vápennej omietky a steny sú z malieb. V sociálnych zariadeniach a okolo kuchynských liniek sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná sú drevené EURO okná, pričom v dvorovej časti dochádza k ich vybúravaniu vandalmi. Dvere sú čiastočne dyhované v obložkových zárubniach a čiastočne dyhované v oceľových zárubniach, niektoré sú zdemontované. Podlahy v I. PP sú z cementového poteru, avšak v súčasnosti sú zatopené. V prevádzkových priestoroch sú čiastočne plávajúce a čiastočne keramické dlažby. V komunikačných priestoroch a sociálnych zariadeniach sú keramické dlažby. V I. NP v dennej miestnosti vedľa kancelárií sa  nachádza vaňa, umývadlo a kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom bez elektrospotrebičov. V I. NP sa nachádzajú aj dve samostatné WC s kombi splachovacou nádržkou. Vodovodné batérie sa v sociálnych zariadeniach nenachádzajú, boli zdemontované.  V II. NP v časti bytovej jednotky sa v kúpeľni nachádza sprchovacia vanička pre sprchovací kút, umývadlo a splachovací systém Geberit bez osadenia WC. Vodovodné batérie sa v sociálnych zariadeniach nenachádzajú, boli zdemontované. Administratívna budova bola vykurovaná prostredníctvom novopostavenej kotolne umiestnenej na p.č. 2/11 na drevo splyňujúcim kotlom VGAS 100. Rozvod ÚK je tradičný, radiátory sú v objekte zdemontované. Administratívna budova nie je uzamknutá a je voľne prístupná, čím dochádza k jej postupnej devastácií.

 

2. Dielňa č. 1 súpisné číslo 373 na parcele č. 2/7, katastrálne územie Pozdišovce, okres Michalovce

Jedná sa o nepodpivničený a nevyužívaný objekt, ktorý tvorí súčasť bývalého areálu firmy vyrábajúcej a predávajúcej výrobky z dreva a preglejky. Areál sa nachádza v centre obce Pozdišovce v tesnom susedstve kaštieľa v Pozdišovciach. Dielňa je prepojená prístavbou zrealizovanou v roku 2002 s dielňou na parcele č. 2/8. Dielňa bola daná do užívania v roku 1975.

 

 

 

Dispozičné riešenie:

Dielňa má I. NP, v ktorom sa v čase prevádzkovania areálu nachádzala dielňa. V prístavbe, ktorá tvorí prepojenie medzi dielňou na parcele č. 2/8 sa nachádza tiež dielňa.

Zastavaná plocha I. NP je 269,03 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Dielňa je založená na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú z tehlového muriva s hr. 500 mm. Stropná konštrukcia pozostáva z dreveného priehradového väzníka s rovným podhľadom z trapézového plechu. V prístavbe je stropná konštrukcia z oceľových priehradových väzníkov bez podhľadu. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy sú z hladkej šruktúrovanej omietky so zateplením objektu. Sokel je z prírodného kameňa. Vnútorné úpravy povrchov, konkrétne stropy sú z vápennej omietky. Na stenách sú maľby, avšak z dôvodu zamokrenia dielne je v spodnej časti steny omietka navlhnutá a opadaná. Okná sú drevené EURO okná. Dvere sú drevené v obložkových zárubniach. Podlahy sú betónové hrubé. Dielňa bola vykurovaná prostredníctvom novopostavenej kotolne umiestnenej na p.č. 2/11 drevo splyňujúcim kotlom VGAS 100. Rozvod ÚK je tradičný, radiátory sú v dielni zdemontované. V dielni je nefunkčná elektroinštalácia. Dielňa je zateplená. Objekt dielne nie je uzamknutý a je navštevovaný vandalmi, čo spôsobuje jeho postupnú devastáciu a vykrádanie.

 

3. Dielňa č. 2 súpisné číslo 373 na parcele č. 2/8, katastrálne územie Pozdišovce, okres Michalovce

Jedná sa o nepodpivničený a nevyužívaný objekt, ktorý tvorí súčasť bývalého areálu firmy vyrábajúcej a predávajúcej výrobky z dreva a preglejky. Objekt sa nachádza v centre obce Pozdišovce v tesnom susedstve kaštieľa v Pozdišovciach. Dielňa je prepojená prístavbou zrealizovanou v roku 2002 s dielňou na parcele č. 2/9. Dielňa bola daná do užívania v roku 1975. Podľa prehlásenia súčasného vlastníka nehnuteľnosti bol objekt dielní v roku 2002 zateplený a boli vymenené okná.

 

Dispozičné riešenie:

Dielňa má I. NP, v ktorom sa v čase prevádzkovania areálu nachádzala dielňa. V prístavbe, ktorá tvorí prepojenie medzi dielňou na parcele č. 2/9 sa nachádza tiež dielňa.

Zastavaná plocha I. NP je 267,75 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Založenie dielne je na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú z tehlového muriva s hr. 500 mm. Stropná konštrukcia je z oceľových priehradových väzníkov s rovným podhľadom z trapézového plechu. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy sú z hladkej šruktúrovanej omietky so zateplením objektu. Sokel je z prírodného kameňa. Vnútorné úpravy povrchov, konkrétne stropy sú z vápennej omietky. Na stenách sú maľby. Okná sú drevené EURO okná. Vráta sú otváravé oceľové. Podlahy sú hrubé betónové. Dielňa bola vykurovaná prostredníctvom novopostavenej kotolne umiestnenej na p. č. 2/11 drevo splyňujúcim kotlom VGAS 100. Rozvod ÚK je tradičný, radiátory sú v objekte zdemontované. V dielni je nefunkčná elektroinštalácia. Objekt dielne nie je uzamknutý a je navštevovaný vandalmi, čo spôsobuje jeho postupnú devastáciu a vykrádanie.

 

4. Dielňa č. 3 súpisné číslo 373 na parcele č. 2/9, katastrálne územie Pozdišovce, okres Michalovce

Jedná sa o nepodpivničený a nevyužívaný objekt, ktorý tvorí súčasť bývalého areálu firmy vyrábajúcej a predávajúcej výrobky z dreva a preglejky. Objekt sa nachádza v centre obce Pozdišovce v tesnom susedstve kaštieľa v Pozdišovciach. Dielňa je prepojená prístavbou zrealizovanou v roku 2002 s dielňou na parcele č. 2/8 a súčasne v hornom poschodí je priechodná do objektu administratívnej budovy so súpisným číslom 373 nachádzajúcej sa na parcele č. 2/4. Dielňa bola daná do užívania v roku 1975.

 

Dispozičné riešenie:

V I. NP sa nachádza: dielňa, garáž, kancelária a sociálne zriadenie.

Zastavaná plocha I. NP je 351,12 m2.

V II. NP sa nachádzajú kancelárske priestory a sociálne zariadenia.

Zastavaná plocha II. NP je 351,12 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Zvislé nosné konštrukcie sú z tehlového muriva s hr. 500 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál s hr. 150 až 250 mm. Stropná konštrukcia je železobetónová. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Klampiarske  konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodište je na železobetónovej doske s povrchom z PVC. Vonkajšie úpravy sú z  hladkej omietky. Vnútorné úpravy povrchov, konkrétne stropy sú z vápennej omietky. Na stenách sú maľby, avšak v sociálnych zariadeniach sú na stenách keramické obklady. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná sú čiastočne drevené EURO a čiastočne pôvodné drevené zdvojené s oceľovými mrežami. Dvere sú biele v oceľových zárubniach. Podlahy v prevádzkových priestoroch sú z PVC a v sociálnych zariadeniach sú keramické dlažby. V II. NP sa nachádzajú sociálne zariadenia, kde sú umiestnené sprchy a WC. Vodovodné batérie sa v sociálnych zariadeniach nenachádzajú, boli zdemontované. Dielňa bola vykurovaná prostredníctvom novopostavenej kotolne umiestnenej na p.č. 2/11 drevo splyňujúcim kotlom VGAS 100. Rozvod ÚK je tradičný, radiátory sú v dielni zdemontované. Objekt dielne nie je uzamknutý a je navštevovaný vandalmi, čo spôsobuje jeho postupnú devastáciu a vykrádanie.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Stavba: Kotolňa na parcele č. 2/11

Jedná sa o samostatne stojaci, nepodpivničený a nevyužívaný objekt bez súpisného čísla, ktorý tvorí súčasť bývalého areálu firmy vyrábajúcej a predávajúcej výrobky z dreva a preglejky. Kotolňa bola daná do užívania v roku 1975.

 

Dispozičné riešenie:

V I. NP sa nachádza kotolňa.

Zastavaná plocha I. NP je 29,32 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Založenie kotolne je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú z tehlového muriva s hr. 300 mm. Stropná konštrukcia je trámová bez podhľadu. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy sú zo štruktúrovanej omietky so zateplením. Vnútorné úpravy povrchov, konkrétne stropy sú z vápennej omietky. Na stenách sú maľby. Okná sú drevené EURO. Dvere sú biele v oceľových zárubniach. Podlahy sú betónové hrubé. V kotolni sa nachádzajú dva drevo splyňujúce kotly VGAS 100.

Predmet dražby je neudržiavaný a v postupnej devastácií.