Pripravujeme dražbu bytu v Slavošovciach, okres Rožňava Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rožňava
Obec:
Slavošovce
Katastrálne územie:
Slavošovce
Ulica:
Slavošovce 277
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rožňava, obec: SLAVOŠOVCE, katastrálne územie: Slavošovce, zapísaných v evidencii Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 787, a to konkrétne:

  • byt č. 8 nachádzajúci sa na 3. p. BYTOVÉHO DOMU so súpisným číslom 277, vchod: 0 v obci SLAVOŠOVCE (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra “C“ č. 1960/6 o výmere 510 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 584/10000.