Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Chmeľov, okres Prešov Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Prešov
Obec:
Chmeľov
Katastrálne územie:
Chmeľov
Ulica:
Chmeľov č. 18
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: CHMEĽOV, katastrálne územie: Chmeľov, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor:

 1. na liste vlastníctva č. 58, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 18 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 83/ 5 o výmere 219 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 5 o výmere 219 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 1 o výmere 82 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 2 o výmere 277 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 3 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 4 o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 1. na liste vlastníctva č. 70, a to konkrétne:
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 82 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.