Dražba rodinného domu v obci Chmeľov, okres Prešov Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.04.2021 13:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér na Jarkovej 1 v Prešove
Prvá obhliadka:
26.04.2021 13:45
Druhá obhliadka:
27.04.2021 13:45
Najnižšie podanie:
24 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
24 600 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Prešov
Obec:
Chmeľov
Katastrálne územie:
Chmeľov
Ulica:
Chmeľov č. 18
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: CHMEĽOV, katastrálne územie: Chmeľov, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor:

 1. na liste vlastníctva č. 58, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 18 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 83/ 5 o výmere 219 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 5 o výmere 219 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 1 o výmere 82 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 2 o výmere 277 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 3 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 83/ 4 o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len ako „Nehnuteľnosť 1“),  

 1. na liste vlastníctva č. 70, a to konkrétne spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 na:
  • pozemku parc. reg. “C“ č. 82 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 2“ a spolu s Nehnuteľnosťou 1, ďalej len ako „predmet dražby“).  

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 18, katastrálne územie  Chmeľov, okres Prešov

Ide o samostatne stojaci čiastočne podpivničený rodinný dom. Pozostáva z pôvodnej stavby, ktorá bola daná do užívania v roku 1952 a v roku 1971 k nemu bola realizovaná prístavba. V čase obhliadky nehnuteľnosť nebola užívaná a nebola ani užívania schopná. Bola v ňom začatá rekonštrukcia, ktorá už dlhšiu dobu nepokračuje. 

 

Dispozičné riešenie:

1. PP tvoria 2 pivnice.

Zastavaná plocha 1. PP je 27,39 m2.

1. NP tvorí: vstupná hala, veranda, kuchyňa, kúpeľňa, chodba, dielňa, kotolňa, sklad a 3 izby.

Zastavaná plocha 1. NP je 201,52 m2.

Podkrovie tvoria 2 izby.

Zastavaná plocha Podkrovia je 39,42 m2.

 

V súčasnosti popis miestností nezodpovedá skutočnosti, keďže rekonštrukciou bola vybúraná celá kúpeľňa a omietky.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch z prekladaného kameňa bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú z tehlového muriva v kombinácii s kameňom premenlivej hrúbky. Vnútorné priečky sú murované s premenlivou hrúbkou. Stropná konštrukcia v 1. PP je železobetónová, v nadzemných podlažiach je drevený trámový strop s rovným podhľadom s podbitím na rákos. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón na latách, v časti prístavby je pultová strecha s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy sú z hladkej omietky, ktorá je neudržiavaná a poškodená. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej omietky. Stropy a steny sú pokryté maľbami, pričom keramické obklady stien v kúpeľni sú z časti vybúrané. Na stenách okolo kuchynskej linky je čiastočný keramický obklad. Zariaďovacie predmety sú vybúrané, nachádza sa tam iba jedno umývadlo v polorozbúranej kúpeľni. Okná sú dvojité drevené, avšak dve predné okná sú plastové a na verande je okno jednoduché. V rodinnom dome sa nachádzajú čiastočne drevené dvere v obložkových zárubniach a niektoré sú vybúrané. Podlahy v podzemnom podlaží sú hrubé betónové, v nadzemných podlažiach v obytných miestnostiach v pôvodnej časti v dvoch izbách sú parketové. Ostatné podlahy sú čiastočne keramické dlažby, palubovky a PVC. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva so smaltovaným drezom a plynovým šporákom na propán bután. Objekt v súčasnosti nie je vykurovaný, nie je v ňom funkčný rozvod vody. Stav domu je v štádiu rozostavanej a poškodenej stavby z dôvodu zatekania strechy a poškodenia obvodových stien objektu.  

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Garáž

Na pozemku p.č. 83/3, v 1. nadzemnom podlaží, je postavená garáž. Stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva. Podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti bola stavba postavená v roku 1973. Garáž je nepodpivničená a má jedno nadzemné podlažie.

Zastavaná plocha garáže je 19,60 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Ide o nepodpivničenú stavbu s jedným nadzemným podlažím. Založenie stavby je na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované s hrúbkou do 300 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha je rovná s nasypanou zeminou a trávnatým porastom. Vonkajšie úpravy povrchov sú z kamenného obkladu z čadičových kociek. Garážová brána je plechová otváravá.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v momentálne neobývanom stave vyžadujúcom si údržbu a rekonštrukcie.