Nový termín dražby bytu v Košiciach II - Terasa Mikovíniho ul., včas oznámime Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
109 000 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
109 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Košice II
Obec:
Košice-Západ
Katastrálne územie:
Terasa
Ulica:
Mikovíniho 26
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. p. obyt. domu Mikovíniho 26,28, so súpisným číslom 23, vchod: 26, na ulici Mikovíniho 26 v Košiciach (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 4940 o výmere 184 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra „C“ č. 4941 o výmere 186 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 648/10000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 13771, okres Košice II, obec Košice - Západ, katastrálne územie Terasa.

Opis predmetu dražby

Byt sa nachádza na prvom poschodí v obytnom dome súpisné číslo 23 na Mikovíniho ulici orientačné číslo 26 v Košiciach. Obytný dom je postavený na sídlisku Terasa a je súčasťou zástavby obytných domov na Mikovíniho ulici. Dom bol daný do užívania v roku 1972, je podpivničený, pričom v I. PP sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. V I. NP sa nachádza vstup do obytného domu a dva byty. Ostatné štyri nadzemné podlažia sú obytné.


Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia), je zateplený a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.


Dispozičné riešenie:
Byt č. 3 pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kúpeľne, WC a kuchyne. Celková podlahová plocha bytu č. 3 (vrátane pivnice o výmere 6,22 m2) je 71,16 m2, bez podlahovej plochy loggie o výmere cca 4 m2.

Technicko – konštrukčné riešenie:
V byte bola v roku 2012 realizovaná čiastočná rekonštrukcia. Jadro je pôvodné umakartové, okná v byte sú plastové, podlahy obytných miestností sú laminátové plávajúce, podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby. Dvere v byte sú plné mahagónové, vchodové dvere do bytu sú bezpečnostné. V kuchyni je pôvodná kuchynská linka s nerezovým drezom a pákovou nerezovou batériou, nový kombinovaný šporák na plyn a elektrickú energiu, odsávač pár, a keramický obklad linky a sporáka. V kúpeľni je pôvodná oceľová smaltovaná vaňa, nové keramické umývadlo, batérie sú pákové nerezové, keramický obklad stien. WC je samostatné s keramickou dlažbou. V byte sú namontované merače spotreby teplej a studenej vody. Vnútorné omietky sú stierkové. Podlaha na loggii je z keramickej dlažby.


Vzhľadom na to, že znalcovi nebola umožnená obhliadka predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku urobeného za účelom poskytnutia úveru a z ďalších dostupných podkladov a zistení znalca viditeľných pri obhliadke z verejného priestranstva.


Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.