Online aukcia spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Dunajskej Lužnej! Predaj

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 1 520 €.

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Číslo súpisovej zložky

2

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

5.000,-

Hodnota (trhová) v €

1.500,-

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

-

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/12

Deň a dôvod zapísania do súpisu

05.08.2020, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve Úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Druh pozemku

zastavaná plocha a nádvorie

Výmera pozemku v m2

1149

Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)

SR, obec Dunajská Lužná, kat. územie Nové Košariská

číslo LV

1667

a parcelné číslo

1173/9