Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Lesíček, okres Prešov Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Prešov
Obec:
Lesíček
Katastrálne územie:
Lesíček
Ulica:
Lesíček č. 6

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľností nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Lesíček, katastrálne územie: Lesíček, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 158, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 6 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 160 o výmere 1011 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 160 o výmere 1011 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,