Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Turčianske Jaseno! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
76 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
76 100 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Martin
Obec:
Turčianske Jaseno
Katastrálne územie:
Turčianske Jaseno
Ulica:
Dolné Jaseno 139

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Martin, obec: Turčianske Jaseno, katastrálne územie: Turčianske Jaseno, zapísané v evidencii Okresného úradu Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 505, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 139 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 390/3 o výmere 139 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 390/2 o výmere 651 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 390/3 o výmere 139 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 390/8 o výmere 10 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“),

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 139, katastrálne územie Turčianske Jaseno

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na svahovitom pozemku - juhozápadný svah 5 - 25 % v intraviláne obce Turčianske Jaseno (cca 7 km od okresného mesta Martin), v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov. Dom sa nachádza na okraji obce v jej východnej časti v tichej lokalite (slepá ulica). Je prístupný z miestnej komunikácie. Dom bol vybudovaný a daný do užívania od roku 1992. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI a verejný vodovod. Kanalizácia ústi do žumpy. Predmet dražby nie je napojený na verejné rozvody zemného plynu. Dom je riešený ako jednopodlažný s podpivničením bez obytného podkrovia. V čase obhliadky bol obývaný.   

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.PP: schodisko, garáž, chodba, letná kuchyňa a kotolňa.

Zastavaná plocha 1.PP je 139 m2.

 

1.NP: tri izby, kuchyňa, jedálenský kút, komora, zádverie, schodisko, predsieň, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 139 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Podzemné podlažie je osadené do terénu v hĺbke nad 1 m so zvislou izoláciou. Murivo je z monolitického betónu, deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom. Schody sú z cementového poteru. Dvere sú hladké, okná sú zdvojené drevené. Dlažby a podlahy ostatných miestností sú z cementového poteru. Ústredné vykurovanie je riešené prostredníctvom oceľových panelov. Elektroinštalácia je tu svetelná, motorická, je tu len rozvod studenej vody. Vráta sú oceľové. Kanalizácia vedie cez liatinové a kameninové potrubie. Zdrojom teplej vody je kombinovaný ohrievač. Zdroj vykurovania je kotol ÚV na tuhé palivo.

Nadzemné podlažie má základy s vodorovnou izoláciou, podmurovka je z betónových tvárnic do 100 cm, murivo je murované z tehly o hrúbke 38 cm. Deliace priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom, krovy sú manzardové. Krytina strechy je na krove Bramac, klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú nad 2/3 omietanej plochy, steny sú z brizolitovej omietky. Schody sú z cementového poteru, dvere sú dyhované. Okná sú zdvojené drevené, okenice a vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností sú laminátové, dlažby a podlahy ostatných miestností sú z PVC. Ústredné vykurovanie je zabezpečené oceľovými vykurovacími panelmi. Elektroinštalácia je svetelná. Je tu rozvod teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia vedie cez liatinové a kameninové potrubie. Kuchyňa je vybavená digestorom, drezom a kuchynskou linkou z prírodného dreva o dĺžke 2,8 m. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, pákové batérie a splachovací záchod. Vnútorné obklady sú v kúpeľni, pri vani, WC, v kuchyni a pri krbe s vyhrievacou vložkou.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.