Dražba rodinného domu vo Hviezdoslavove! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
15.12.2020 12:00
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislav
Prvá obhliadka:
26.11.2020 08:30
Druhá obhliadka:
11.12.2020 08:30
Najnižšie podanie:
134 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
134 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Hviezdoslavov
Katastrálne územie:
Hviezdoslavov
Ulica:
Marhuľová 381

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Hviezdoslavov, katastrálne územie: Hviezdoslavov, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor,

a) na liste vlastníctva č. 536, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 381 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 34/13 o výmere 101 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 34/13 o výmere 101 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 34/14 o výmere 449 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

b) na liste vlastníctva č. 532, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 na pozemku parc. reg. „C“ č. 34/23 o výmere 648 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I  ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č.381, katastrálne územie Hviezdoslavov

Predmetom dražby je rodinný dom situovaný v intraviláne obce Hviezdoslavov v zástavbe samostatne stojacich domov. Objekt rodinného domu je situovaný ako samostatne stojaci rodinný dom, jednopodlažný, bez podpivničenia so sedlovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2016 a je situovaný v novovybudovanej časti obce Hviezdoslavov. Časť, kde rodinný dom stojí, je tvorená novou zástavbou rodinných domov. Vzdialenosť od centra obce je cca 500 m. Rovnaká vzdialenosť je k obchodným alebo priemyselným centrám. Prístup je po spevnenej komunikácii v spoluvlastníctve vlastníka predmetu dražby. V mieste je možnosť napojenia na el. NN sieť.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP: zádverie, obývacia izba s kuchyňou, spálňa, dve izby, kúpeľňa a technická miestnosť s WC.

Zastavaná plocha 1. NP je 101,57 m2.

 

Vstup do domu je riešený z uličnej strany domu cez zádverie. Zo zádveria sa vchádza do kúpeľne, technickej miestnosti s WC, jednej z izieb a do otvoreného priestoru obývacej izby s kuchyňou. Miestnosť obývacej izby je prechodná pre dve obytné miestnosti. Zo zadnej strany obývacej izby do dvora bude situovaná terasa s prístupom z obývacej izby.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet dražby je založený na základových pásoch z prostého betónu C16 šírky 600 mm, uložených do nezamŕzajúcej hĺbky. Základové pásy sú obojstranne rozšírené o 150 mm a 175 mm oproti hrúbke stien. Podkladový betón je z C15 hrúbky 150 mm na štrkovom podsype hr. 200 mm, je tu izolácia proti zemnej vlhkosti - Bitagit Si Pe. Nosné a obvodové murivo celého domu je z pórobetónových tvárnic SOLBET hr. 300 mm. Vonkajšie murivo je zateplené izoláciou z polystyrénu EPS hr. 120 mm. Zvislé nenosné konštrukcie sú samonosné priečky z pórobetónových tvárnic hr. 100 mm. Stropná konštrukcia nad prízemím je drevená trámová so závesným sadrokartónovým podhľadom. Nosnú časť tvoria fošne prierezu 50x250 mm. Medzi fošňami je tepelná izolácia Nobasil 250 mm. Fošne sú z vrchnej strany obité doskami hr. 25 mm. Tvar krovu rešpektuje pôdorysný tvar rodinného domu, strecha je riešená ako sedlová s krokvovou drevenou nosnou konštrukciou. Strešná krytina je skladaná betónová škridlová Mediterián. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Okná, vchodové vstupné dvere a presklené steny do dvora sú plastové profily s izolačným dvojsklom. Nachádza sa tu šesťkomorový profilový systém s celoobvodovým kovaním s viacbodovým zatváraním. Okná sú opatrené vnútornými žalúziami. Vnútorné interiérové dvere sú plné s povrchovou úpravou z drevenej dyhy, osadené v obložkových zárubniach. Povrchová úprava vonkajších stien je zrealizovaná z komplexného tepelnoizolačného kontaktného systému s konečnou povrchovou úpravou z tenkovrstvovej omietky Baumit. V dome sa nachádza keramické WC so spodnou splachovacou nádržkou, akrylátová vaňa, keramické umývadlo a vodovodné nerezové pákové batérie. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápennocementové. Steny za kuchynskou linkou a v hygienických priestoroch sú obložené keramickým obkladom. Podlahy v obytných miestnostiach sú z veľkoplošných laminátových plávajúcich parkiet. V ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vonkajšie parapety sú z pozinkovaného plechu s poplastovanou úpravou. Bleskozvod je riešený ako systém zberacej hrebeňovej sústavy tvorený vodičom FeZN fí 8 mm na vrchole krovu na podperách doplnený o zberaciu tyč. Uzemňovacia sústava je z uzemňovacieho pásika uloženého na dne základovej ryhy. Rodinný dom je zásobovaný teplom z vlastného zdroja - podlahovým teplovodným vykurovaním v plastových rozvodoch zaliatych betónom. Ako zdroj prípravy TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v rodinnom dome v technickej miestnosti pri zádverí. Zdrojom pre vykurovanie je elektrický kotol PROTHERM umiestnený vedľa zásobníkového ohrievača. Na dotvorenie tepelnej pohody je v obývacej izbe navrhnuté krbové teleso s vykurovacou vložkou, ktoré nebolo zhotovené. Pre krbové teleso je v technickej miestnosti zrealizovaná príprava v rozsahu komína s čistiacim kusom. V dome je kompletný rozvod elektroinštalácie, vrátane vypínačov, zásuviek, domového rozvádzača, TV rozvodu a bleskozvodu. Rozvod je vedený pod omietkou, resp. v podlahe. Rodinný dom je napojený na napäťovú sústavu z distribučnej siete pre obec. Prípojka je vedená z existujúcej spoločnej skrine RE pre celú ulicu Marhuľová, ktorá je osadená na rohu ulíc Nová a Marhuľová, pri odbočke do slepej ulice Marhuľová. Elektroinštalácia je navrhnutá káblami CYKY a vodičmi BYBY uloženými pod omietkami. Vypínače a zásuvky sú osadené do výšky 1,2 m od úrovne podlahy. Svetelná inštalácia je navrhnutá úspornými žiarovkovými svietidlami. Studená voda je do domu privedená prípojkou DN 32 z domovej vŕtanej studne. Kompletné rozvody teplej a studenej vody z rúr a polypropylénových tvaroviek PP typ 3, PN 20, D 20, 25 a 32 sú izolované tepelnou izoláciou. Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia a z kuchyne sú zapustené do železobetónovej prefabrikovanej žumpy s akumulačným objemom 10 m3. Horizontálne potrubie splaškovej kanalizácie v základoch RD je z rúr a tvaroviek z nemäkčeného PVC-U DN 100 a 125. Zariaďovacie predmety sú napojené na ležatú kanalizáciu, ktorá je vedená pod podlahou podlažia. Vyvedenie kanalizácie je riešené do žumpy. Zásobovanie rodinného domu pitnou vodou je zabezpečené z vlastnej domovej vŕtanej studne.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.