Opakovaná dražba bytu v Harmanci Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
07.12.2021 15:30
Miesto dražby:
Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej ul. Č. 32 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
12.11.2021 16:00
Druhá obhliadka:
25.11.2021 16:00
Najnižšie podanie:
29 250 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
39 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Harmanec
Katastrálne územie:
Harmanec
Ulica:
Harmanec 23
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 8 nachádzajúci sa na 1.p. obytného domu so súpisným číslom 23, vchod: 23 v Harmanci (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely reg. „C“ č. 45 (právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 23 nie je evidovaný na liste vlastníctva) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 4705/207010, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 65, okres Banská Bystrica, obec Harmanec, katastrálne územie Harmanec.

Opis predmetu dražby

Bytový dom je postavený v obci Harmanec, okres Banská Bystrica. Prístup k domu je po asfaltovej komunikácií prechádzajúcej obcou. Bytový dom pozostáva z prízemia a šiestich nadzemných podlaží, v ktorých sú situované jednotlivé byty. V prízemí bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, spoločné priestory a pivnice pre jednotlivé byty. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1978.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt pozostáva z: predsiene, kúpeľne, kuchyne, WC a dvoch izieb. Byt má loggiu o výmere 1,8 m2. Súčasťou bytu je pivnica o výmere 2 m2.   

Podlahová plocha bytu je o výmere 47,70 m2 (vrátane plochy pivnice o výmere 2 m2, bez plochy loggie o výmere 1,8 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom s piatimi obytnými sekciami je postavený technológiou montovanej železobetónovej plošnej panelovej konštrukcie s plochou strechou. Stropy sú zo železobetónových prefabrikovaných panelov. Schody sú železobetónové s nášľapnou vrstvou z PVC. Krytina plochej strechy je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrchová úprava  z minerálnej škrabanej omietky na zateplení.   Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Keramické obklady stien v spoločných priestoroch domu nie sú zrealizované.

Vstupné dvere sú plastové, presklené, ostatné dvere sú drevené hladké, prevažne plné. Na Dome je nainštalovaný bleskozvod.

V bytovom dome vchod 23 je jeden osobný výťah. Z inžinierskych sietí je dom napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, má prípojku elektrického prúdu, zemného plynu a média pre ústredné vykurovanie. V komunikačných priestoroch domu sú osadené požiarne hydranty a v celom objekte sú zrealizované televízne rozvody.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený vstup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby bol prevzatý z dostupných podkladov k vypracovaniu znaleckého posudku a z vonkajšej obhliadky.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.