Pripravujeme dražbu rozostavaného rodinného domu v Pezinku! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Pezinok
Obec:
Pezinok
Katastrálne územie:
Pezinok
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Pezinok, obec: Pezinok, katastrálne územie: Pezinok, zapísané v evidencii Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 11433, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1047/243 o výmere 148 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1047/187 o výmere 327 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1047/243 o výmere 148 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií