Dražba domov v Plaveckom Štvrtku s pozemkom 1625 m2 už 15.12.2020 v budove Technopolu v BA Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
15.12.1899 09:45
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
26.11.2020 10:15
Druhá obhliadka:
11.12.2020 10:15
Najnižšie podanie:
102 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
102 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Malacky
Obec:
Plavecký Štvrtok
Katastrálne územie:
Plavecký Štvrtok
Ulica:
 470

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Plavecký Štvrtok, katastrálne územie: Plavecký Štvrtok, zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 285, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 470 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 3464/1 o výmere 907 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • rodinný dom so súpisným číslom 1470 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 3464/2 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 1470 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 3464/3 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 3463 o výmere 631 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 3464/1 o výmere 907 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 3464/2 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 3464/3 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

  1. Rodinný dom súp. č. 470, na parc. č. 3464/ 1

Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v roku 1920. Rodinný dom je na hranici životnosti. Z veľkej časti je poškodený, zborený.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Zo severovýchodnej strany je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vstup je riešený predsadenou predsieňou. Dispozícia interiéru nie je rozoznateľná, nakoľko priestory sú zarastené vegetáciou, prípadne sú zborené priečky.

Zastavaná plocha I. NP je 178,20 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy domu sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu alebo kameňa bez vodorovnej izolácie. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 450 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 100-300 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká - omietka. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené z drevených trámov s rovným podhľadom. Strecha je šikmá, sedlová s dreveným krovom. Krytina strechy je zhotovená z pálenej jednodrážkovej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien nie sú. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietkovej zmesi na báze MVC - hladká omietka. Vstupné dvere nie sú. Interiérové dvere sú zhotovené ako hladké plné. Okná sú dvojité drevené. Vykurovanie pravdepodobne nie je nainštalované. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s obkladom. WC nie je.

 

  1. Rodinný dom s garážou súp. č. 1470 na parc. č. 3464/ 2

Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom v tvare "L".  Rodinný dom a garáž sú označené súpisným číslom 1470 a boli dané do užívania v roku 2001. Stavba bola prestavaná z hospodárskej budovy bez súp. č. na bytovú jednotku s garážou. Neskôr bol zamurovaný vjazd do garáže a stavba slúžila výlučne na obytné účely. Aktuálne je dom neobývaný s minimálnou údržbou, zanedbaný.

 

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare "L". Zo západnej strany je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vstup je riešený predsieňou. Následne sa vstupuje do priechodnej izby z ktorej je prístup do kuchyne a kúpeľne a komunikačnej chodby. Miestnosť využívaná na skladovanie je prístupná z chodby ako aj ďalšie dve izby.

Zastavaná plocha I. NP je 88,96 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z muriva šedých tvárnic v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke 100-250 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z vápenno-cementovej omietky hladká omietka. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené z drevených trámov s rovným podhľadom. Strecha je šikmá, pultová s dreveným krovom. Krytina strechy je zhotovená z asfaltových natavovacích pásov. V časti nad pôvodnou garážou je strecha plochá. Strešná krytina je rovnako z natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. atika sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch škrabaný cementový. Vstupné dvere sú zhotovené ako čiastočne presklené drevené jednoduché. Interiérové dvere sú v celom dome zhotovené ako hladké, čiastočne presklené v oceľových zárubniach. Okná sú jednoduché drevené alebo dvojité drevené. Vykurovanie je lokálne - piecka na tuhé palivo. Na ohrev TÚV slúži elektrický boiler umiestnený vo WC. V kúpeľni je samostatná sprcha s obkladom a sprchovou batériou, umývadlo s batériou a WC s nádržkou. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia – kanalizácie. Inštalovaná je svetelná a motorická elektroinštalácia. Kuchynská linka sa v dome nenachádza. V kuchyni je keramický obklad. Dom nie je aktuálne využívaný na bývanie. V dome je inštalovaná klimatizačná jednotka. Dom je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám.

Predmet dražby je celkovo v nevyhovujúcom stave, nie je udržiavaný. Dom so súpisným č. 470 je z časti zborený a nevhodný na užívanie, vyžaduje si okamžitú rozsiahlu rekonštrukciu, prípadne odstránenie.