Nový termín Dražby rodinného domu v Jelšovci, okres Lučenec, včas oznámime Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
konferenčná sála KI. na prízemí Hotela DIXON, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
39 400 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
39 400 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Jelšovec
Katastrálne územie:
Jelšovec
Ulica:
66 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obec Jelšovec, katastrálne územie Jelšovec, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 19, a to konkrétne:
➢ rodinný dom so súpisným číslom 66 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 207/1 o výmere 116 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
➢ pozemok parcely registra „C“ č. 207/1 o výmere 116 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
➢ pozemok parcely registra „C“ č. 207/2 o výmere 326 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Jedná sa o rodinný dom so súpisným číslom 66 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Jelšovec, k.ú. Jelšovec v zastavanej časti samostatne stojacích domov v lokalite s bežným hlukom.


Dom je ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI a na verejný rozvod zemného plynu. Vodovod do domu je z vlastnej studne, kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy (verejný vodovod a verejná kanalizácia v lokalite nie je riešená). Dom bol daný do užívania v roku 1957. Na základe zistenia pri obhliadke bol ku dňu ohodnotenia dom neobývaný.


Dispozičné riešenie:
Dom je riešený ako jednopodlažný s obytným podkrovím bez podpivničenia. Hlavný vstup do 1.NP je z bočnej severnej časti dvora cez predložené schody a cez pavlač. Do domu je zrealizovaný ešte jeden vstup do schodiskového priestoru.


V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti: pavlač, kuchyňa, 1 x izba, špajza, chodba, schodište do podkrovia, kúpeľňa, WC a sklad pod schodiskom.
Zastavaná plocha I. NP je: 115,62 m2.


V podkroví sú umiestnené tieto miestnosti: schodište, hala a 3 x izba.
Zastavaná plocha podkrovia je: 90,10 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie:


V roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia domu s úpravou podkrovia na bývanie, ktorá spočívala v nasledovných prácach:
- rekonštrukcia strechy s realizáciou vikierov, s výmenou strešnej krytiny a s výmenou klampiarskych konštrukcií;
- rozvody ELI, vodovodu, kanalizácie a zemného plynu;
- vnútorné omietky stien a stropov, podhľady v podkroví domu;
- povrchové úpravy podláh v prízemí z keramickej dlažby, v podkroví plávajúca podlaha – laminátová;
- realizácia schodiska do podkrovia;
- teplovzdušný krb s krbovou vložkou a realizácia kúrenia plynovými gamatkami;
- realizácia kúpeľne a WC;
- rekonštrukcia kuchyne príprava pre osadenie kuchynskej linky s napojením vodovodu, kanalizácie, plynu a keramickým obkladom za kuchynskou linkou.


Základy domu sú betónové bez vodorovnej izolácie proti vode. Murivo nadzemného podlažia je z kameňa hr. 70 cm, murivo podkrovia je murované z pálených tehál hr. 45 cm. Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1. nadzemným podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou zo štukovej vápenno-cementovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vonkajšia povrchová úprava fasády je vápenno-cementová omietka. Prívod vody v dome je riešený z vlastnej studne plastovým potrubím. ELI v 1.NP je 220 a 380 V s ističovým rozvádzačom, v podkroví je rozvod ELI 220 V.


V 1.NP domu je umiestené samostatné WC vybavené WC misou kombi, bez umývadla. Steny WC sú obložené keramickými obkladmi do výšky stropu a podlaha WC je z keramickej dlažby.


Kúpeľňa umiestnená v 1.NP je vybavená plastovou vaňou a umývadlom. Steny kúpeľne sú obložené keramickými obkladmi do výšky stropu a podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby.


V sklade pod schodmi do podkrovia je umiestnený zásobníkový el. ohrievač TÚV a domáca vodáreň pre čerpanie vody z vlastnej studne.


Vykurovanie domu je riešené lokálne plynovými gamatkami (2 ks v prízemí a 2 ks v podkroví domu). Kúrenie je doplnené teplovzdušným krbom s krbovou vložkou, ktorý je umiestnený v prednej izbe v prízemí.


Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v sklade pod schodmi v prízemí. Strecha je sedlová, pokrytá krytinou z keramickej škridly na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné, strechy a parapety sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené jednokrídlové s izolačným dvojvrstvovým zasklením.


Podlahy obytných miestností a príslušenstva v 1.NP sú z keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností v podkroví sú plávajúce laminátové. Interiérové dvere sú hladké plné a zasklené na báze dreva. Vchodové dvere sú drevené rámové s výplňou.


V 1.NP sa nachádza kuchyňa v čase obhliadky bez kuchynskej linky a zariadenia. Podlaha v kuchyni je rekonštruovaná z keramickej dlažby. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu.


Schodište z prízemia do podkrovia je železobetónové s povrchovou úpravou nástupníc a podstupníc z plávajúcej laminátovej podlahy.

Príslušenstvo predmetu dražba tvorí najmä:
Prístrešok pre auto
Drobná stavba - prístrešok pre auto je umiestnený vo východnej časti parcely CKN č. 207/2 v zadnej časti dvora, vybudovaná na základe zistenia pri znaleckej obhliadke v roku 2012.


Technické riešenie:
Základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. Garáže. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité s dreveným plášťom z troch strán. Čelná strana je bez výplne. Strechu tvorí krov - pultový; krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Podlahy sú hrubé betónové, tehlová dlažba
Zastavaná plocha prístrešku je: 33 m2.


Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.