Opakovaná dražba rodinného domu v Nitre, teraz za nižšiu cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
26.05.2021 12:45
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
07.05.2021 09:30
Druhá obhliadka:
21.05.2021 09:30
Najnižšie podanie:
84 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
112 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Nitra
Katastrálne územie:
Nitra
Ulica:
Robotnícka 439/3
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Nitra, zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 810, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 439 s príslušenstvom postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3315 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3315 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3316 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 439, k.ú. Nitra

Rodinný dom je situovaný v rovinatom teréne do 5% vo vyhľadávanej lokalite "Staré mesto", na Robotníckej ulici v zastavanom území obce, ktorá má atraktívnu polohu v širšom centre Nitry. Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete. Ide o radový dom s átriom. Dom bol daný do užívania v roku 1945. Podľa doložených listinných dokladov bol dom viackrát čiastočne prestavaný a rekonštruovaný. Rodinný dom je bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím a s podkrovným podlažím. Predmet dražby je prístupný z parc. č. 3303, ktorá je vo vlastníctve mesta Nitra. Ide o spevnenú komunikáciu ulice Robotnícka. V danom mieste je možnosť napojiť sa na všetky potrebné inžinierske siete. Ide o veľmi dobrú obytnú časť mesta v širšom centre s dostupnou širokou občianskou vybavenosťou. V okolí sa nachádzajú prevažne rodinné domy v štandardnom prevedení a nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo a šport so štandardným vybavením. V dostupnom okolí premáva MHD a dostupnosť centra mesta autom je do 5 min.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: zádverie, 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 155,24 m2.

 

2.NP: izba.

Zastavaná plocha 2.NP je 32,78 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové nosné steny sú murované z tehlového materiálu hr. 400 mm. Deliace priečky sú murované z plných pálených tehál. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je z uličnej strany sedlová drevená a v átriu je drevená pultová s pálenou ťažkou škridlou. Klampiarske konštrukcie ako žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšiu povrchovú úpravu tvoria vápenno cementové omietky z troch strán. Vnútorné povrchové úpravy tvoria vápenné hladké omietky. Schodisko do podkrovného podlažia je s drevenými stupnicami, bez podstupníc, nosná konštrukcia je oceľová. Podlahy sú z betónového poteru, na ktorých je v niektorých miestnostiach PVC, drevená palubovka a laminátové podlahy. Ostatné miestnosti ako kúpeľňa, kuchyňa a zádverie majú povrch z keramickej dlažby. Okná sú z čelnej strany plastové s izolačným dvojsklom, v zadnej časti domu sú okná drevené s izolačným dvojsklom. Na oknách sú inštalované vonkajšie plastové rolety. Dvere sú plné hladké a aj čiastočne zasklené, osadené v drevených zárubniach. Kuchynská linka v tvare "L" je na báze dreva s vymurovanými tehlovými priečkami. Kuchyňa je vybavená digestorom a nerezovým drezom s nerezovou batériou. Nad pracovnou doskou je keramický obklad. Cez zadnú izbu sa dostaneme do 2.NP, kde je situovaná jedna izba. Elektroinštalácia je svetelná motorická. Rozvod studenej a teplej vody je zabezpečený plastovým potrubím, odpad kanalizácie je vedený kameninovým potrubím do verejnej kanalizácie. Ohrev TÚV je riešený plynovým značkovým kotlom, ktorý je umiestnený vo WC. Zdrojom tepla je rovnako plynový značkový kotol, ktorý bol vymenený v roku 2017. Vykurovanie domu je riešené oceľovými panelovými radiátormi. V roku 2008 bola realizovaná rekonštrukcia WC a kúpeľne. V danom roku bola zrealizovaná rekonštrukcia muriva v zadnom trakte a bolo zhotovené podkrovné podlažie. Ďalej v tomto roku bola zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov v celom dome.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Sklad

Sklad je umiestnený v rohu pozemku parc. č. 3316 za rodinným domom. Je to samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím a podpivničením s drevenou konštrukciou a s pultovou strechou. Stavba bola postavená v roku 1967. Základy tvoria betónové pásy, zvislé konštrukcie v 1.PP sú murované z tehál hr. 300 mm. Podlaha je hrubá betónová bez vnútorných omietok, strop je železobetónový. Zvislé konštrukcie 1.NP sú kombinované drevené a murované. Strecha je pultová so strešnou krytinou z pálenej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené s presklením a okno je jednoduché drevené. Inžinierske siete nie sú v objekte skladu inštalované. Sklad je bez vykurovania. V čase obhliadky bol sklad značne opotrebovaný s ohľadom na vek a stav vyžaduje rekonštrukciu.

Zastavaná plocha 1.PP skladu je 19,67 m2.

Zastavaná plocha 1.NP skladu je 19,67 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.