Pripravujeme dražbu rodinného domu v Banskej Bystrici! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica
Katastrálne územie:
Sásová
Ulica:
Pod Bánošom 3304/6
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Sásová, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 370, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3304 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1710 o výmere 198 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1657 o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1658 o výmere 103 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1710 o výmere 198 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1711 o výmere 55 m2, druh pozemku: záhrada.