Opakovaná dražba rodinného domu v Čebovciach, okres Veľký Krtíš Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
01.06.2021 10:45
Miesto dražby:
spoločenská sála na 1. poschodí objektu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
12.05.2021 09:00
Druhá obhliadka:
27.05.2021 09:00
Najnižšie podanie:
20 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
26 900 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Veľký Krtíš
Obec:
Čebovce
Katastrálne územie:
Čebovce
Ulica:
Komenského 28
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Čebovce, katastrálne územie: Čebovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 88, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 401 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 241 o výmere 391 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 1401 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 241 o výmere 391 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 239 o výmere 85 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 240 o výmere 510 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 241 o výmere 391 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 401, kat. územie Čebovce

Jedná sa o samostatne stojaci nepodpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami. Do užívania bol daný v roku 1974.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, schodisko, chodba, komora, kúpeľňa, WC, kuchyňa a dve izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 102,66 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, kúpeľňa a tri izby.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 102,66 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukčné murivo z plynosilikátových tvárnic je hrúbky 300 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hrúbky 100 až 150 mm. Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky. Sedlová strecha je pokrytá pálenou krytinou a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodisko na železobetónovej monolitickej doske s povrchom stupňov je z keramickej dlažby. Vonkajšie úpravy povrchov sú z brizolitovej omietky. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej omietky stien a stropov, maľby stien a stropov. V sociálnom zariadení je keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú opotrebované a batérie sú demontované. Okná sú dvojité s plastovými predokennými vonkajšími roletami. Biele dvere sú v oceľových zárubniach, vchodové dvere na terasu sú latované. Podlahy v chodbe, kúpeľniach a v kuchyni sú z keramických dlažieb, ostatné podlahy sú PVC. V 1. nadzemnom podlaží je umiestnený elektrický zásobníkový ohrievač pitnej vody, podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti je nefunkčný. V kuchyni je zdemontovaná kuchynská linka. Objekt bol vykurovaný plynovým kotlom a gamatkami. Kotol aj radiátory sú zdemontované, funkčnosť gamatiek z dôvodu ich dlhého nevyužívania je otázna. V dome sa nachádza murovaná kachľová pec. Rodinný dom je dlhodobo nevyužívaný a nie je na ňom realizovaná pravidelná údržba. Pre ďalšie využívania vyžaduje realizáciu stavebno-udržiavacích prác väčšieho rozsahu.  

 

2. Garáž so súpisným číslom 1401, kat. územie Čebovce

Jedná sa o nepodpivničenú garáž, ktorá je stavebne spojená s letnou kuchyňou postavenou na pozemku parc. reg. „C“ č. 241. Garáž má jedno nadzemné podlažie. Podľa vyjadrenia vlastníka bola postavená v roku 1974.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: garáž, letná kuchyňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 18,60 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Garáž je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukčné murivo z plynosilikátových tvárnic je hrúbky 250 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hrúbky 150 mm. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej omietky stien a stropov, maľby stien a stropov. Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky. Plochá strecha je z krytiny z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy povrchov sú z brizolitovej omietky. Okná sú zdvojené. Biele dvere sú v oceľových zárubniach, vchodové dvere sú latované a otváravá garážová brána je kovová. Podlahy v garáži sú z cementového poteru, v letnej kuchyni sú PVC.

V garáži je výrazná statická porucha – zadná časť stavby, ktorá je postavená vo svahu sa oddeľuje od prednej časti.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Letná kuchyňa

Jedná sa o murovanú stavbu, ktorá bola daná do užívania v roku 1974.

 

 

Dispozičné riešenie:

Stavba pozostáva z jedného nadzemného podlažia.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 16,24 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Jedna sa o stavbu, ktorá je stavebne spojená s garážou. V letnej kuchyni sa nachádza šporák na tuhé palivo.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si realizáciu stavebno-udržiavacích prác väčšieho rozsahu.