Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Betliar, okres Rožňava Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rožňava
Obec:
Betliar
Katastrálne územie:
Betliar
Ulica:
Rožňavská 180

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rožňava, obec: Betliar, katastrálne územie: Betliar, zapísané v evidencii Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1320, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 274/1 o výmere 160 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 274/1 o výmere 160 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 274/3 o výmere 279 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 275/1 o výmere 491 m2, druh pozemku: záhrada.