Opakovaná dražba rodinného domu v obci Leles, okres Trebišov Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
02.06.2021 14:45
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
14.05.2021 08:30
Druhá obhliadka:
31.05.2021 08:30
Najnižšie podanie:
15 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
21 200 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Leles
Katastrálne územie:
Leles
Ulica:
Oriešková 39
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Leles, katastrálne územie: Leles, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 715, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 35 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 735 o výmere 497 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 735 o výmere 497 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 736/2 o výmere 303 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 35, kat. územie Leles

Jedná sa o samostatne stojací čiastočne podpivničený rodinný dom postavený v zástavbe rodinných domov s jedným nadzemným podlažím. V rodinnom dome bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia. Do užívania bol daný v roku 1965.

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: izba – sklad, kotolňa, pivnica.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 67,04 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, jedáleň, kuchyňa, špajza, tri izby, kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 148,37 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. Podzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu, deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Úpravy vnútorných povrchov sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Dvere sú rámové s výplňou, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy a dlažby v miestnostiach pozostávajú z cementového poteru a tehlovej dlažby. V kuchyni sa nachádza oceľové smaltované drezové umývadlo. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného kúria, ktorý je na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníkovú stanicu tepla. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového a kameninového potrubia. Elektroinštalácia je svetelná bez rozvádzača. Vnútorný rozvod plynu je prostredníctvom svietiplynu alebo zemného plynu.

 

1. Nadzemné podlažie

Rodinným dom je založený na betónových základoch s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm z monolitického betónu, deliace konštrukcie sú tehlové. Drevené trámové stropy sú s rovným podhľadom. Schodisko je z mäkkého dreva bez podstupníc. Strešné krovy, sú väznicové sedlové, manzardové, pričom krytina strechy na krove je z azbestových šablón na latách (vlnité dosky). Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vápenné štukové, zdrsnené. Striekaný brizolit je vápenný a vápenno-cementový hladký. Fasádne obklady sú uskutočnené keramikou, drevom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne minimálne nad 1,35 m výšky vane, v kuchyni minimálne pri sporáku a dreze. Dvere sú rámové s výplňou, okná sú plastové s dvojvrstvovým alebo trojvrstvovým zasklení s plastovými žalúziami. Podlahy obytných miestností (okrem kuchýň) sú z parkiet, vlysov (okrem bukových), korku alebo veľkoplošných parkiet. Dlažby a podlahy v ostatných miestnostiach sú keramické. Vykurovanie je prostredníctvom ústredného kúrenia. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický alebo plynový alebo kombinovaný s ústredným kúrením. Elektroinštalácia bez rozvádzača je svetelná, elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového a kameninového potrubia.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Sýpka

Jedna sa o stavbu s jedným podzemným podlažím a s jedným nadzemným podlažím. Do užívania bola daná v roku 1965. 

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: pivnica

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 11,84 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: sýpka

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 11,84 m2.

 

2. Hospodárska budova na p.č. 735

Jedná sa o stavbu s jedným nadzemným podlažím, ktorá bola daná do užívania v roku 1965.  

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: sklad, garáž, maštaľ

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 60,61 m2.

                                                          

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.