Dražba rodinného domu v obci Farná Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.07.2021 13:30
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
15.06.2021 15:15
Druhá obhliadka:
30.06.2021 15:15
Najnižšie podanie:
9 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
9 700 €
Dražobná zábezpeka:
2 000 €
Okres:
Levice
Obec:
Farná
Katastrálne územie:
Farná
Ulica:
Farná 243
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Farná, katastrálne územie: Farná, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 518, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 243 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 15 o výmere 733 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 15 o výmere 733 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1711/4 o výmere 554 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 243, kat. územie Farná

Jedná sa o samostatne stojaci nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Do užívania bol daný v roku 1965.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: tri izby, kúpeľňa s WC a kuchyňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 113,66 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových základoch, podmurovka priemernej výšky do 50 cm je omietaná. Zvislé steny sú murované hrúbky do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Krov je sedlový hambálkový s ťahanou drážkovou škridlou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolit a vápenná hladká omietka. Na miestach zamurovaných okien omietka nie je vyhotovená, z tohto dôvodu sa predpokladá s dokončenosťou 90%. Dvere sú hladké, okná drevené dvojité. Okenice sú plastové, avšak len 1 ks, preto sa predpokladá s dokončenosťou 25%. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí veľkoplošná laminátová podlaha, v kuchyni, kúpeľni s WC a v blízkosti vykurovacích telies je keramická dlažba. Elektrická inštalácia je svetelná i motorická na 380 V. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. Prevedená je inštalácia zemného plynu. Dom je odkanalizovaný do žumpy, kanalizačné rozvody sú z PVC rúr. Príprava TÚV je prostredníctvom elektrického ohrievača. Vykurovanie je lokálne dvomi plynovými kachľami a jednými kachľami na tuhé palivo. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s plynovým sporákom a plynovou rúrou, nerezový drez, v okolí sporáka a za linkou je keramický obklad stien. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a keramická WC misa. Úpravu stien tvorí keramický obklad.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Letná kuchyňa

Jedná sa o murovanú stavbu s jedným nadzemným podlažím a sedlovým krovom. Na stavbe bola evidentne značne zanedbaná údržba. Do užívania bola daná v roku 1965.  

Zastavaná plocha letnej kuchyne je 16,41 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Zvislé konštrukcie sú vyhotovené z pálených tehál hr. do 30 cm. Strop je trámčekový bez podhľadu. Strecha je sedlová, krov je hambálkový, krytinu tvorí ťahaná drážková škridla. Klampiarske konštrukcie sú nefunkčné, tvorené žľabmi a zvodmi z pozinkovaného plechu. Dvere sú plné hladké poškodené. Elektroinštalácia je svetelná.    

 

2. Prístrešok pri rodinnom dome na parc. č. 15

Jedná sa o jednoduchú stavbu založenú na betónových pätkách. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené drevenou nosnou konštrukciou bez výplne. Krov je pultový s ťahanou drážkovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, iba žľab bez zvodu. Podlaha vyhotovená nie je. Prístrešok bol daný do užívania v roku 1965.  

Zastavaná plocha prístrešku je 10,65 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si opravy.