Dražba polyfunkčného objektu v Bojnej (pekáreň s obchodom a 4-izbový byt) Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.07.2021 15:45
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
15.06.2021 10:30
Druhá obhliadka:
30.06.2021 10:30
Najnižšie podanie:
102 600 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
114 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Topoľčany
Obec:
Bojná
Katastrálne územie:
Bojná
Ulica:
 201
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Topoľčany obec: Bojná, katastrálne územie: Bojná, zapísané v evidencii Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2385, a to konkrétne:

  • rozostavaný polyfunkčný objekt bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 578/2 o výmere 239 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 578/1 o výmere 365 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 578/2 o výmere 239 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Rozostavaný polyfunkčný objekt bez súp. č. na parc. č. 578/ 2.

Jedná sa o rozostavaný murovaný dvojpodlažný polyfunkčný objekt s prevádzkou pekárne s obchodom na prízemí, čiastočne na poschodí a bytu na poschodí. Objekt je situovaný na rovinatom pozemku v centre obce Bojná, okres Topoľčany.

Stavba polyfunkčného objektu sa realizuje na základe vydaného právoplatného stavebného povolenia na stavbu "Polyfunkčný objekt - 1NP pekáreň + 2NP byt" vydané obcou Bojná pod č. Výst. 472/2016- ME 002 dňa 09.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. septembra 2016. Na základe rozhodnutia č. Výst. 764/2017-Ku-002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. februára 2018, obec Bojná povolila predčasné užívanie stavby a to "Polyfunkčný objekt -1.NP pekáreň +2.NP byt" pred dokončením stavby - byt na 2.NP, na pozemkoch parc. č. 578/1, č. 578/2, č. 578/3 a č. 520 (nové parc. č. podľa GP 226-032-2017) k.ú. Bojná. Predčasné užívanie obec povolila na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Predčasne sa povoľuje užívať časť pekáreň na 1.NP a miestnosti č. 215 chodba, č. 217 šatňa muži, č. 218 WC muži, č. 219 sprcha, č. 220 sprcha, č. 221 WC ženy a č. 222 šatňa ženy na 2.NP. Miestnosť č. 102 na 1.NP sa povoľuje užívať ako sklad pekárenských výrobkov.

Polyfunkčný objekt je klasifikovaný ako budova pre obchod a služby. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o dvojpodlažný murovaný objekt bez podpivničenia s celkovou zastavanou plochou 239 m2. Na prízemí je situovaná prevádzka pekárne              s obchodom, prístupná aj pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Na poschodí je nedokončený byt. Objekt je zastrešený valbovou strechou, nosný systém je stenový. Objekt a prislúchajúci pozemok je prístupný z verejnej komunikácie a pozemku parc. č. 520. Objekt je napojený na rozvody elektriny, vodovodu, plynu. Meranie spotreby energií je vyriešené samostatne pre byt a pre prevádzku pekárne. Splaškové vody sú zachytávané do žumpy, ktorá je situovaná  pred objektom.

 

Dispozičné riešenie:

  1. NP - prízemie tvorí: prevádzka pekárne s obchodom - predajňa pekárenských výrobkov, expedícia výrobkov, umyváreň prepraviek, vlastná pekáreň s technologickým vybavením, technická miestnosť, sklad, WC, chodba a predsieň, upratovačka a schodisko.  

Zastavaná plocha prízemia je: 238,44 m2.

 

  1. NP tvorí: časť prevádzky pekárne – šatník, chodba, kancelária, šatňa muži, ženy, WC muži, WC ženy, sprchy. Byt budú tvoriť štyri izby, chodba, vstupná hala, špajza, kúpeľňa, WC a balkón od ulice.

Zastavaná plocha II. NP je: 219,32 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:  

Stavba je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou, zvislá nosná konštrukcia je murovaná  z tvárnic YTONG, hr. 45 cm v kombinácii so železobetónovými piliermi. Vodorovné konštrukcie sú na 1. NP montované z tvárnic PRESPOR, zaliate betónom s výstužou. Strop nad 2. NP bude tvorený závesným podhľadom zo sadrokartónových dosiek, schodisko je monolitické železobetónové s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby. Strešná konštrukcia je zhotovená z drevených väzníkov zo spínaných dosiek na ktorých sú sendvičové strešné panely s PUR izoláciou, krytina je plechová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - úplné, vonkajšiu povrchovú úpravu tvorí kleber s omietkou na báze umelých látok. Vnútorné dvere sú plné hladké - fólia alternatívne laminát. s obložkovými zárubňami. Okenné konštrukcie sú plastové s izolačným trojsklom. Podlahy podľa účelu miestnosti na 1. NP tvorí prevažne keramická dlažba, ostatné prevádzkové miestnosti tvorí liata podlaha. Vykurovanie je riešené teplovodné panelovými vykurovacími radiátormi. Zdrojom tepla je kotol na prízemí určený pre prevádzku pekárne. Zdroj tepla pre byt bude riešený samostatne kondenzačným kotlom s ohrevom a zásobníkom na TUV.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom, no nedokončenom stave.